Rainbow Flower patchwork

Inklingo's Rainbow Flower in a square block in EQ7


Vandaag lag mijn Quilter’s Newsletter (van februari/maart 2011, nr. 420) in de bus. Ik zat er al met smart op te wachten sinds Linda Franz onlangs een nieuwe Inklingo collectie heeft uitgebracht, Rainbow Flower met een patroon dat in de laatste QN stond. Ik had de collectie al voordat ik het blad had! Dat is nog eens snelle service.

Het patroon op zich is prachtig, ik ben dol op niet-vierkante doorlopende patronen, zeker met ronde vormen. Ik was alleen wel een beetje teleurgesteld toen bleek dat er in QN niet een echte quilt stond gemaakt volgens dit patroon, maar een artikel over Mozaïek patchwork, met een aantal patronen uit Jinny Beyer’s boek ‘The Quilters Album of Patchwork Patterns’. En dat boek heb ik, en die patronen waren mij al opgevallen, dus voor mij was dit artikel oud nieuws.

Het boek van Jinny Beyer heb ik nog niet helemaal doorgenomen, maar het is geweldig. Er staan meer dan 4050 patchwork blokken in, veel klassiekers en veel onbekende patronen. Wat dit boek echt bijzonder en praktisch maakt is dat je aanwijzingen krijgt bij elk blok over hoe je ze kunt tekenen op elke gewenste maat. Elk blok staat er in met een foto van het blok uitgevoerd in stof, en met een lijntekening met vermelding van het gebruikte raster (bijv. 4 x 4 vierkanten). 

Bij het boek zitten 2 transparante overlegvellen met de meest gebruikte rasters. Die kun je over de foto van het blok leggen om te zien hoe de naden van het blok relateren aan het betreffende raster. Dat is erg handig, hoewel de zwarte lijnen van de rasters op sommige donkere blokken slecht zichtbaar zijn.

In plaats van gewoon dankbaar te zijn voor het monnikenwerk dat mevrouw Beyer heeft gedaan, en dat ze aan ons beschikbaar stelt voor nog geen 40 euro (via bijv. www.bookdepository.co.uk, die gratis verzendt) in een boek formaat stoeptegel met kleurenfoto’s op elke pagina, werd ik meteen hebberig naar meer:

 • Ik bedacht hoe fijn het zou zijn als AL deze blokken beschikbaar zouden zijn in EQ. Ik heb BlockBase, en daar staan veel van deze blokken in, maar niet allemaal. 
 • Ik bedacht hoe geweldig het zou zijn als er Inklingo collecties zouden zijn voor AL deze patronen. (Arme Linda, ze werkt al zo hard!).
 • En ik bedacht dat het fantastisch zou zijn als er een app voor je smartphone zou zijn die ook al deze informatie over blokken en rasters bevat! Stel je voor…. dat je op een quilttentoonstelling alleen maar je smartphone hoeft te richten op een quilt, en dat je smartphone dan toont welke blokken er gebruikt zijn, hoe ze heten etc., met een lijntekening en het gebruikte raster. En dat laatste ook doet voor onbekende blokken. Mmmmmm….

Misschien bestaat dat trouwens al wel. Ik zou het niet weten, want ik heb niet eens een smartphone! Als iemand mij vertelt dat deze handige app al bestaat ga ik er trouwens wel direct eentje kopen. Dat is minder gesjouw naar tentoonstellingen dan het boek ;-)

Ondertussen heeft het boek van Jinny Beyer mij geïnspireerd om een aantal van de rasters als blok te tekenen in EQ7. Die blokken heb ik opgeslagen in ‘My Libraries’, en die kan ik dus altijd weer op mijn werkblad zetten, en met een klik op ‘convert to guides’  gebruiken als ondergrond voor een nieuw blok.  Eén van de resultaten zie je hierboven. Een deel van het doorlopende Rainbow Flowers patroon heb ik getekend in Easy Draw, dus in een vierkant blok, en die in een quilt gezet. Zo zou je hem dus nooit maken, maar het geeft toch al een aardig idee van leuke kleurencombinaties voor het echte werk.

Veel plezier ermee! XXX Anneke

English

Today my Quilter’s Newsletter (Feb/March 2011, no.420) was in the mail. I had been eagerly anticipating its arrival since Linda Franz recently launched a new Inklingo collection, Rainbow Flower, with a pattern featured in the latest QN. I already had the Inklingo collection before I had the magazine! Now that is quick service.

The pattern itself is beautiful, I love non-square continuous patterns, especially with curved shapes. But I was a little disappointed when I found out there wasn’t actually a real quilt in the magazine, made with this pattern. Instead there was an article about Mosaic patchwork, with patterns from Jinny Beyer’s book ‘The Quilter’s Album of Patchwork Patterns’. I have that book, and I had noticed these patterns already, so for me this article was old news.

I have not ‘finished’ the Quilter’s Album yet, but it is great. There are over 4050 patchwork blocks in it, many classics, but also many unknown patterns. What makes this book really special and useful is that it gives directions for each block on how to draft it in any size. Each block is shown with a picture of it executed in fabric, and with a line drawing with a note on the grid it is based on (e.g. 4 x 4 squares).

The book comes with 2 transparent overlay sheets with the most used grids printed on them. You can put them over the picture of the block to see how the seams of the block relate to the grid lines. That is very useful, although the black lines of the grids are difficult to distinguish on the darker blocks.

Now, instead of just being grateful for all the hard work Ms. Beyer put into this, I immediately became greedy for more:

 • I thought how nice it would be if ALL these blocks were available in EQ. I have BlockBase, and it contains many, but not all the blocks.
 • I thought how great it would be if there were Inklingo collections for ALL these patterns. (Poor Linda, she already works so hard!).
 • And I thought how cool it would be if there was an app for your smartphone containing all this information on blocks and grids. Imagine, that you’re at a quilt show and just point your smartphone at a quilt, and that it would show you which blocks are used, the names, line drawings and the right grid on top of it. And that it could show the right grid for unknown blocks as well. Mmmmmm….

But what do I know, maybe this already exists. I wouldn’t know, because I don’t even have a smartphone! But if someone tells me that this handy app already is available, than I will go out and buy one immediately. It will save me the lugging with the book on quilt shows ;-)

In the meantime Jinny Beyer’s book has inspired me to draft some of the grids as blocks in EQ7. I saved these blocks in ‘My Libraries’, so I can put them on my worktable any time, and use them as a base for new blocks with one click on ‘Convert to guides’. One of the results you see at the top of this post. It is part of the Rainbow Flower pattern drawn with Easy Draw, so in a square block, put in a quilt. You would never make it like this, but it gives you an idea of nice color combinations for the real thing.

Enjoy! XXX Anneke

Advertisements

2 comments on “Rainbow Flower patchwork

 1. I thought I was the last person on the planet without a cell phone (let alone a smartphone). LOL Why would I need one? I am always at the computer, at home. HOWEVER, if you develop this app for quilters, I will get one. You are Brilliant! Monkey sends a smooch.

  • What?! Even *my mother* has a cell phone :-). Don’t wait on me to develop an app! You know I piece my quilts by hand…

   I hope putting this idea on the internet for free will just make it happen. And the developer can thank me by giving me the app for free :-) So, anyone….? (And there’s more where this idea came from!

   smooches back to Monkey!

   XXX Anneke

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s