Inklingo in Quilt & Zo

Quilt & Zo nr. 7

Click here to go straight to English (updated 20 Feb)

Klik hier voor deel 1 en het overzicht van de VariaHex quilt met Inklingo

Click here for part 1 and the overview of the VariaHex quilt with Inklingo

Update 20 februari: De redacteur van Quilt & Zo heeft laten weten dat het feit dat er geen malletjes zijn gegeven voor blok 1, 2 en 4 van de VariaHex-quilt op een fout berust. De malletjes voor deze blokken worden in nr. 8 gegeven, en in alle volgende nummers worden de betreffende malletjes gegeven bij de geïllustreerde instructies.

Verder heeft ze mij heel vriendelijk aangeboden om mij alle volgende nummers van Quilt & Zo over de VariaHex toe te sturen (lief he?!), om op mijn blog de instructies te kunnen omzetten naar Inklingo voor de lezers die daarmee aan de slag willen. Dus: wordt vervolgd!

Ken je het tijdschrift Quilt & Zo al? Ik kende het nog niet, maar hoorde dat er iets in stond over Inklingo. Daar moest ik natuurlijk het fijne van weten. En ja hoor! In de rubriek ‘Nieuws’ op pag. 10 van nr. 7 is het eerste artikeltje gewijd aan Inklingo, met een foto van de Pickled Clamshells quilt in wording, die op de redactie van het tijdschrift op de designwall hangt.

Het is een mooi tijdschrift over eigentijds en traditioneel quilten, met leuke projecten van verschillende niveaus, door internationaal bekende namen zoals Sarah Fielke en Alex Anderson. Het ligt nog tot 16 maart 2011 in de (online) winkels. Het is wel jammer dat de uitleg over Inklingo niet vergezeld gaat van een leuk project om er direct mee aan de slag te gaan. Bij de quilt op het omslag, de VariaHex, hadden ze toch ook best instructies kunnen geven voor het maken met Inklingo! De quilt bestaat uit samengestelde hexagons. Hij doet me erg denken aan de Candied Hexagons quilt, die populair is onder Inklingoïsten.

De VariaHex is gemaakt met English Paper Piecing (EPP), en quilters wordt aangeraden om daarvoor kant-en-klare papieren patroontjes te kopen. Met Inklingo kun je het echter zonder papieren patroontjes doen, door de lijntjes rechtstreeks op de achterkant van je stof te printen en met een gewone rijgsteek te naaien, in plaats van de overhandse steek om het papier. Dat gaat sneller en wordt netter, en belangrijkste voordeel: Je hoeft na afloop niet al die papiertjes eruit te peuteren!

Mocht je toch liever om een papiertje heen naaien, dan kun je zelf je papieren patroontjes printen met Inklingo. Daarvoor zijn er speciale patroonbladen met malletjes zonder naadtoeslag opgenomen in de collecties. De keuze is helemaal aan jou!

De VariaHex quilt is gemaakt in opdracht van het Quilterspalet in Den Haag, die ook een speciale bee organiseert voor degenen die de quilt maken. In alle nummers van Quilt & Zo van 2011 worden instructies gegeven voor nieuwe blokken voor deze quilt. In nr. 7 staan blok 1, 2 en 3, de rest volgt dus in de komende 5 nummers.

Ik heb natuurlijk meteen gekeken hoe deze blokken met Inklingo te maken zijn. Alle blokken zijn samengestelde hexagons met een totale lengte van de zijden van 2,5 inch [6,35 cm.]

Blok 1 kun je zonder meer maken met Inklingo, maar de benodigde ruiten van 1,25 inch voor blok 2 en 4 zijn (nog) niet in een Inklingo-collectie beschikbaar. Vooral blok 2 is wel een erg leuk blok, met de ster bestaande uit ruiten in het midden van je hexagon. Je kunt daarom overwegen jouw quilt iets aan te passen. Als je de hexagons iets groter maakt, met zijden van 3 inch [7,62 cm.] kun je zowel blok 1, 2 als 4 helemaal met Inklingo maken.

Bovendien kun je dan je genaaide hexagons afwisselen met hexagons uit een stuk met zijden van 3 inch, die ook beschikbaar zijn in Inklingo. Zeker als je die ‘fussy cut’ met een mooie stof, wordt dat erg mooi. En met je grotere hexagons en minder naaiwerk ben je natuurlijk sneller klaar met dit pronkstuk.

Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de originele maten aanhouden en EPP en Inklingo naast elkaar gebruiken in een quilt. Linda Franz heeft op haar website beschreven hoe je dat kunt doen. Lees het hier in English Paper Piecing rescue. De verbindende driehoeken tussen de hexagons zijn in Inklingo zowel in 3 inch als in 2,5 inch beschikbaar, dus dat hoeft voor je keuze niets uit te maken.

En dan nu informatie over de patroondelen voor de blokken:

 • Blok 1 bestaat uit 6 gelijkzijdige driehoeken, waarvan de zijdes net zo lang zijn als de zijdes van de totale zeshoek. 
 • Blok 2 bestaat uit 12 60 graden ruiten. Zes daarvan vormen in het midden een ster, en zes ruiten daar omheen maken de zeshoek af. Twee zijden van een ruit vormen samen de totale zijde van een zeshoek.
 • Blok 4 bestaat uit drie hexagons in het midden en drie ruiten om de zeshoek af te maken. Alle zijden van de hexagons en de ruiten hebben dezelfde maat, nl. de helft van de zijde van de totale zeshoek.

Voor deze drie blokken met zijdes van 3 inch (dus groter dan in de originele quilt):

 • Blok 1: De gelijkzijdige driehoek met zijdes van 3 inch zit in de download collectie 3.0 inch 60 degree Diamonds.
 • Blok 2: De ruit met zijdes van 1,5 inch zit in Inklingo shape collectie 3, op cd. Dit is een van mijn favoriete collecties, omdat er een prachtig boek bij zit met veel ideeën voor hexagon quilts.
   
 • Blok 4: De ruit met zijdes van 1,5 inch is dezelfde als gebruikt in blok 2, en staat op de cd met boek van Shape collectie 3. De hexagon met zijden van 1,5 inch staat hier ook op.
 • Verbindende driehoeken: De gelijkzijdige driehoek met zijdes van 3 inch is beschikbaar als download 60 DIA 3.0 inch.
 • Optioneel: Hexagons met zijden van 3 inch: Beschikbaar als download 60 HEX 3.0 inch

Voor dezelfde blokken met zijdes van 2,5 inch (dezelfde maat als in het tijdschrift):

 • Blok 1: De gelijkzijdige driehoek met zijdes van 2,5 inch zit in de Inklingo download collectie 0.5 inch Seven Sisters .
 • Blok 2: De benodigde 1,25 inch ruiten zijn (nog) niet beschikbaar in Inklingo. Je kunt natuurlijk zelf een malletje tekenen.
 • Blok 4: De 1,25 inch hexagons zitten in de download collectie 1,25 inch 60 degree Hexagons. De 1,25 inch ruiten zijn dezelfde als gebruikt in blok 2, en hiervoor moet je dus eventueel zelf een malletje tekenen.
 • Verbindende driehoeken: De gelijkzijdige driehoek met zijdes van 2,5 inch zit in de download collectie 0.5 inch Seven Sisters .
 • Optioneel: Hexagons met zijden van 2,5 inch zijn (nog) niet beschikbaar in Inklingo.

Als ik zo naar de foto kijk van de VariaHex quilt vermoed ik dat niet alle hexagonvarianten met Inklingo te maken zijn in de 3 inch maat (of 2,5 inch). Omdat ik geen abonnement heb op Quilt & Zo, en ik dit nummer speciaal heb moeten bestellen voor het Inklingo-artikel omdat ik het in de winkel niet kon vinden, denk ik dat ik geen instructies geef voor de volgende blokken. Daarom raad ik je aan bij de volgende afleveringen van het VariaHex-patroon zelf bij de instructies in het blad te kijken welke patroondelen er zijn gebruikt, en na te gaan in de Inklingo Index of Shapes of de patroondelen voor de maat van jouw keuze (2,5 of 3 inch) in Inklingo beschikbaar zijn. In het origineel worden alle hexagons 8 of 9 keer gebruikt. Daar kun je natuurlijk zelf mee variëren. Ik weet zeker dat je quilt even mooi wordt als je er alleen die hexagons uitpikt die je met Inklingo kunt maken!

Veel plezier ermee! XXX Anneke

Klik hier voor deel 2 met blok 3, 5 en 6

English

Update 20 February: The editor of Quilt & Zo has let me know that the fact that no templates are given for blocks 1, 2 and 4 of the VariaHex quilt was due to an error. The templates for these blocks will be provided in issue nr. 8, and in all following issues templates will be provided with the illustrated instructions for VariaHex.

Further, she has graciously offered to send me the issues with next installments of VariaHex (ain’t that sweet?!), so I can ‘translate’ the instructions for Inklingo for the readers who want to make VariaHex that way. So: to be continued!

I heard that a Dutch quilting magazine, Quilt & Zo [Quilt & Such], had an article about Inklingo. I had never heard of this magazine, so I had to check it out. And yes! In the News section on page 10 of issue 7, the first item is about Inklingo, with a picture of the Pickled Clamshells quilt in progress that is on the design wall of the editor’s office.

It is a beautiful magazine about contemporary and traditional quilting, with good projects on different levels, by internationally known designers like Sarah Fielke and Alex Anderson. It is available in (online) stores in The Netherlands until 16 March 2011. It is a pity that the explanation about Inklingo does not come with a nice project to get your feet wet immediately. I think they could have given us instructions for making the cover quilt, VariaHex, with Inklingo as well! The quilt is made of pieced hexagons. It reminds me of the Candied Hexagons quilt, that is popular among Inklingoists.

The VariaHex was made using English Paper Piecing (EPP), and it is suggested that quilters buy ready made paper templates for this. With Inklingo you could make this quilt without the paper templates, by printing the lines immediately on the back of your fabric, and piece with a regular running stitch instead of whip stitching your fabric over paper. It is quicker, neater, and most important benefit: No peeling out the papers afterwards!

In case you prefer EPP, you can still print your own paper templates with Inklingo. To this end pattern pages of shapes without seam allowance are provided in the Inklingo collections. The choice is up to you!

The VariaHex quilt was commissioned by the The Hague based quilt shop Quilterspalet, which also holds a bee especially for quilters working on VariaHex. In every 2011 issue of Quilt & Zo instructions for new blocks for this quilt will be given. In nr. 7 blocks 1, 2 and 4 are given, the rest will follow in the upcoming 5 issues.

Of course I immediately checked how you could make these blocks with Inklingo. All blocks are pieced hexagons with a total length of the sides of 2,5 inch.

Block 1 is Inklingoable as such, but the necessary 1,25 inch 60 degree diamonds for blocks 2 and 4 are not (yet) available in an Inklingo collection of shapes. Especially block 2 is a very cute block, with the star made of diamonds in the middle of the hexagon. Therefore, you could decide to adapt your quilt a little. If you were making the hexagons bigger, with 3 inch sides, you could make block 1, 2 and 3 entirely with Inklingo.

With that size you could also alternate your pieced hexagons with entire hexagons with 3 inch sides, that are also available in Inklingo. Especially if you ‘fussy cut’ these out of pretty fabric, the result will be very nice. And with the larger hexagons and less piecing, you would of course finish this stunning quilt quicker!

But of course you can also stick to the original dimensions and use EPP and Inklingo together in one quilt. Linda Franz describes how to do this on her website. Read it here in English Paper Piecing rescue.

The setting triangles are available as Inklingo shapes with both 2,5 inch and 3 inch sides, so that should make no difference to your choice of size.

And now, information about the shapes for the blocks:

 • Block 1 is made with 6 equilateral triangles, of which each side is the same length as the sides of the final hexagon.
 • Block 2 is made of 12 60 degree diamonds. Six form a star in the middle, and six diamonds around the star finish the hexagon. Two sides of a diamond are the total length of the side of the hexagon.
 • Block 4 consists of three hexagons in the middle, and three diamonds to finish the hexagon. All sides of the hexagons and the diamonds are the same length; half of the total length of the side of the final hexagon.

To make these blocks with 3 inch sides (so bigger than in the original quilt):

For the same blocks with 2,5 inch sides (same size as in the magazine):

 • Block 1: The equilateral triangle with 2,5 inch sides is in the Inklingo download collection 0.5 inch Seven Sisters .
 • Block 2: The 1,25 inch diamonds are not (yet) available in Inklingo. You can of course draw your own template.
 • Block 4: The 1,25 inch hexagons are in download collection 1,25 inch 60 degree Hexagons. The 1,25 inch diamonds are the same as used in block 2, and for this you could draw your own template.
 • Setting triangles: The equilateral triangle with 2,5 inch sides is in the download collection 0.5 inch Seven Sisters .
 • Optional: Hexagons with 2,5 inch sides are not (yet) available in Inklingo.

When I look at the picture of the VariaHex quilt I think not all hexagon varieties are Inklingoable in 3 inch (or 2,5 inch). Since I don’t subscribe to Quilt & Zo and have had to order this issue especially for the Inklingo article, because I could not find it in shops, I don’t think I will be able to give instructions for the rest of the blocks.
I suggest you look at the instructions of following installments to see what shapes and sizes are used, and check the Inklingo Index of Shapes  to find the shapes for the size of your choice (2,5 or 3 inch). In the original VariaHex quilt every hexagon is used 8 or 9 times. You could vary with that. I am sure your quilt will be equally stunning if you only picked the hexagons that are Inklingoable!

Click here for part 2 with blocks 3, 5 and 6

Have fun with this project! XXX Anneke 

Advertisements

One comment on “Inklingo in Quilt & Zo

 1. hoi anneke,

  heb jij nu eigenlijk het laatste nummer toegestuurd gekregen? zo niet, zou je me dan per e-mail je adres nog een keer kunnen sturen, ik denk dat er iets is misgegaan. ik laat dan direct een nummer sturen. sorry :)

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s