The difference between EQ7 and Inklingo

Electric Quilt 7 I design my quilts in EQ
Click here to go straight to English

Het verschil tussen EQ7 en Inklingo

Het is allebei software, allebei voor quilters, allebei Engelstalig, en het kan je allebei veel tijd en stof besparen (en dus geld). Je zou allebei kunnen beschouwen als elektronische patronenboeken voor quiltblokken, maar daarmee doe je ook allebei te kort!

Als je denkt dat software ingewikkeld is, moet je Inklingo geen software noemen. Elke Inklingo collectie patroondelen is te vergelijken met een patronenboek, maar dan elektronisch verkrijgbaar (als download of op cd). Als je zou willen zou je zo’n collectie na aanschaf kunnen uitprinten op papier en inbinden, en dan heb je een heeeel dik boek.

Maar in plaats van het kopiëren van de malletjes uit een papieren boek, print je de patroontjes met naai- en kniplijnen direct op de achterkant van je stof. Dat doe je gewoon thuis met je huis-tuin-en-keuken printer, en de inkt is onzichtbaar aan de voorkant van je stof, en is ook uitwasbaar.

Inklingo is heel simpel, en uitstekend geschikt voor beginners en kinderen. De knip- en naailijnen zorgen voor perfecte naadtoeslagen. Dat, en de markeringen maken het naaien veel gemakkelijker en preciezer, of je nou met de hand of met de machine naait. De plaatsing van de malletjes en de lijnen zorgt er ook voor dat je de stof heel zuinig gebruikt, en dat je je nooit kunt vergissen met stof berekenen of afmeten. Verder geeft Linda Franz bij elke collectie patroondelen duidelijke instructies voor het naaien en persen van je blokken. Inklingo bespaart je heel veel tijd in de voorbereiding van je patchwork, en je hoeft zelden iets uit te halen omdat alles perfect aan elkaar past dankzij de naailijntjes en markeringen.

EQ7 is wel echt software, ik beschouw het als een tekenprogramma voor quilters. Het heeft heel veel functies en mogelijkheden, maar daardoor is het niet zo eenvoudig te leren. Daar moet je echt tijd voor uittrekken. Bij het programma zit een dik handboek, en in het programma zitten lessen om je op weg te helpen.

In EQ7 zitten uitgebreide bibliotheken met kant-en-klare quiltblokken, stoffen, quiltsjablonen en quiltgarens om een totale quilt mee te ontwerpen en te kleuren. Die kant-en-klare blokken zijn eenvoudig aan te passen en op elke gewenste maat (centimeters of inches) uit te printen als een papieren patroon, als losse malletjes of als ondergrond voor foundation piecing. En met de tekenfuncties kun je je eigen blokken of quilts tekenen, en met de beeldbewerkingsopties kun je foto’s bewerken om bijv. je eigen stoffen te ontwerpen, dus de mogelijkheden zijn zo onbeperkt als je eigen fantasie.

Een praktisch nadeel van EQ7 is dat een onervaren quilten gemakkelijk per ongeluk een quiltblok tekent dat onmogelijk te naaien is! En ook voor de kant-en-klare blokken geeft het programma geen informatie over hoe je dat blok het beste kunt maken. Dus je hebt altijd nog boeken of lessen nodig over het maken van quilts.

Het programma geeft informatie over de benodigde hoeveelheid stof, maar ook daar moet je eigenlijk nog even met een ervaren quiltersoog naar kijken, want vaak is het wat ruim. Maar toch kan het je stof besparen, doordat je je ontwerpen kunt inkleuren met verschillende stoffen (zelfs voordat je ze koopt). Je ziet direct wat wel en niet mooi is, dus je hoeft geen stof te verknippen. En het bespaart je tijd doordat het bekijken van kleuren op de computer veel sneller gaat dan in het echt. (Daar staat tegenover dat je al snel uren kwijt bent met het spelen met het programma :-))

Inklingo heeft nog lang niet zoveel patronen beschikbaar als er in EQ7 zitten, en werkt met vaste maten (inches). Daardoor is het minder flexibel dan EQ7. Daar staat tegenover dat je bij Inklingo alleen die collecties patroondelen koopt die je nodig hebt. Een collectie patroondelen is goedkoop, als download direct beschikbaar, en neemt weinig ruimte in op je computer. Alles wat je moet weten om direct te kunnen printen en naaien staat duidelijk beschreven op de website, dus in een paar minuten heb je gedownload en kun de pret beginnen! Al het saaie werk sla je over.

Bij zowel EQ7 als Inklingo is de klantenservice en technische ondersteuning uitstekend. Je vragen worden door echte mensen beantwoord als je schrijft of belt.

Als een beginnende quilter mij zou vragen waar je het beste mee kunt beginnen, EQ7 of Inklingo, dan raad ik Inklingo aan. Quilters van elk niveau kunnen daar echt direct mee aan de slag, en het is een geweldige hulp bij het naaien. Voor mij is het geen kwestie van kiezen tussen Inklingo en EQ. Ik teken in EQ7 wat ik wil maken met Inklingo, zodat ik kleuren, stoffen en verschillende randen kan bekijken. En als ik in EQ7 iets ontwerp dat niet als Inklingo-collectie beschikbaar is, dan schuif ik het op de lange baan, en hoop dat Linda snel met de passende collectie komt. In de tussentijd hoef ik me gelukkig niet te vervelen :-)

Voor meer informatie over Inklingo, ga naar www.inklingo.com of bekijk mijn pagina’s hierboven met Inklingo links of Inklingo voor beginners.

Voor meer informatie over EQ7 ga naar www.electricquilt.com

Anneke XXX

English

It is both software, both for quilters, and both can save you lots of time and fabric (and therefore money). You could consider both as electronic pattern books for quilt blocks, but you would be doing both injustice!

If you think software is complicated, you should not call Inklingo software. Each Inklingo shape collection is comparable to a pattern book, available electronically (as download or on cd). You could print a shape collection on paper and bind it, and then you would have a really fat book. But, instead of copying or tracing templates from a paper book, you print the shapes with cutting and sewing lines directly onto the wrong side of your fabric.

The cutting lines and sewing lines provide perfect seam allowances. Combined with the crosshairs this makes piecing much easier and more accurate, either by hand or machine. The placement of the shapes and lines also makes for very efficient use of fabric, and you can’t go wrong with calculating yardage or measuring your fabric.

On top of that, Linda Franz provides very clear instructions with each shape collection for piecing and pressing your blocks. Inklingo saves you a lot of patchwork preparation time, and time unsewing, because everything always fits together perfectly, thanks to the sewing lines and the crosshairs.

EQ7 really is software, I consider it a drawing program for quilters. It has many tools and possibilities, but all that makes that it definitely has a learning curve. You need to take time for it. The program comes with a fat manual, and includes lessons and videos to get you started.

EQ7 contains extensive libraries with ready made blocks, stencils, fabrics and threads to design and color a whole quilt. The ready made blocks are easy to adjust and you can easily print them in any size (inches or centimeters) as paper patterns, separate templates or foundation for piecing. With the drawing tools you can draw your own blocks or quilts, and the image editing options make it possible for you to design your own fabrics for example, so the possibilities are only limited by your own imagination.

A practical disadvantage of EQ7 is that an unexperienced quilter could easily draw a quilt block that is impossible to piece! And with the library blocks the program provides no information on how to construct them. So with this software you still need books or classes with instructions on making quilts.

EQ7 does provide information on yardage, but assessing the value of that really takes an experienced quilter’s eye, cause often it is a bit much. Still, EQ7 can save you fabric, because you can quickly color your designs with different fabrics (even before you buy them). You instantly see what works and what does not, so no fabric is cut up in vain. And it saves you time because auditioning colors is much quicker on the computer than in reality. (On the other hand, you will loose hours just playing with it :-))

Inklingo does not yet have quite as many patterns available as EQ7 does, and only comes in fixed sizes (inches). That make it less flexible than EQ7. That also means you only buy the shape collections you actually need. A shape collection is cheap, directly available as download, and takes up little space on your computer. Everything you need to know to start printing and sewing immediately is on the website, so in a couple of minutes you have your download and are ready for the fun part. You can skip all the tedious stuff.

Both EQ7 and Inklingo come with excellent technical support and customer service. Your questions are answered by real people if you write or call.

If a beginning quilter would ask me which of these, EQ7 or Inklingo, would be best to try first, I would recommend Inklingo. Any level quilter can start using it immediately, and it is a great help with sewing. For me, there is no question of choosing between the two. I draw in EQ7 what I want to make with Inklingo, so I can audition colorings, fabrics and different borders. And when I design something in EQ7 that is not yet available as an Inklingo collection, I put it on the long run, and just hope that Linda quickly comes with the fitting shape collection. But in the meantime, there is no need for me to be bored :-)

For more information about Inklingo, go to www.inklingo.com. For more information about EQ7, go to www.electricquilt.com

XXX Anneke

Advertisements

One comment on “The difference between EQ7 and Inklingo

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s