Variahex quilt met Inklingo – deel 3

Quilt & Zo 9

Click here to go straight to English

Klik hier voor deel 1 van de Variahex-quilt met Inklingo 

Click here for part 1 and the overview of the Variahex quilt with Inklingo

Nr. 9 van het tijdschrift Quilt & Zo ligt nu in de winkels, met daarin instructies om blok 7, 8 en 9 te maken met de Engelse patchworkmethode. Ik geef je hier alternatieve instructies om deze  zeshoekige blokken te maken met behulp van Inklingo.

Informatie over de patroondelen en de blokken:

 • Blok 7 bestaat uit, in het midden, een hele zeshoek met zijden die net zo lang zijn als een halve zijde van het totale blok, met daaromheen een rand van zes gelijkzijdige driehoekjes, zodat een zespuntige ster ontstaat. De ruimtes tussen de driehoekjes, aan de buitenste randen van het blok, wordt opgevuld met  zes 60 graden ruiten. De zijden van de driehoeken en de ruiten zijn allemaal de helft van de lengte van de zijden van het uiteindelijke zeshoekige blok. 
 • Blok 8 bestaat uit, in het midden, een 60 graden ruit. Een zijde van de ruit is net zo lang als een zijde van het zeshoekige blok. Om de ruit heen zitten vier paralellogrammen. De lange zijden van de paralellogrammen sluiten aan op de zijden van de ruit, en zijn dus net zo lang. De korte zijden sluiten aan op de punten van de ruit, en zijn half zo lang als de lange zijden.
 • Blok 9 bestaat weer uit een zeshoek in het midden, waarvan de zijden half zo lang zijn als de zijden van de totale zeshoek. Hier omheen zit een rand van halve zeshoeken van hetzelfde formaat als de middelste zeshoek. Het gaat om de ‘other half’ halve zeshoeken. In dit blok zit de langste zijde vastgenaaid aan de middelste zeshoek. Deze lange zijde is dubbel zo lang als de zijden van de middelste zeshoek, en steekt dus over t.o.v. de middelste zeshoek. Het overstekende deel zit vast aan een korte schuine zijde van de volgende halve zeshoek.

Voor deze drie blokken met zijden van 3 inch (dus groter dan in de originele quilt):

 • Blok 7: De zeshoek, gelijkzijdige driehoekjes en 60 graden ruiten met zijden van 1,5 inch zitten allemaal in Inklingo shape collectie 3, op cd.
 • Blok 8: De ruit met zijden van 3 inch zit in de download 60 DIA 3.0 inch Inklingo collectie. De paralellogrammen zijn niet als zodanig beschikbaar in Inklingo, maar wel alternatieven. Je kunt hiervoor per paralellogram twee (zijdelings aaneengesloten) 60 graden 1,5 inch ruiten printen, en deze naar keuze als volgt gebruiken: 
  • 1. Je zet twee losgeknipte ruiten aan elkaar en gebruikt ze als paralellogram. 
  • 2. Je laat twee aaneengesloten geprinte ruiten in het midden aan elkaar vast zitten. Je hebt dan een paralellogram dat een halve inch te lang is. Dit snijd je aan een korte zijde bij tot de juiste maat, en als je de naailijn aan de afgesneden zijde nodig hebt, teken je een nieuw naailijntje af met een vulpotlood en een liniaal. Je kunt hiervoor het malletje van het werkblad in de Quilt & Zo gebruiken. 
  • 3. Je laat twee aaneengesloten geprinte ruiten in het midden aan elkaar vast zitten. Deze vouw je dubbel op de snijlijn in het midden tussen de twee ruiten, met de goede kant van de stof op elkaar. Je stikt aan de verkeerde kant van de stof over de naailijnen heen. Vouw en pers open. Op deze manier kun je de geprinte naailijnen aan beide korte zijden gebruiken als je het patroondeel verder verwerkt.
 • Blok 9: De hele en halve zeshoeken met zijden van 1,5 inch zitten in Inklingo shape collectie 3, op cd.
Voor plaatjes en naaibeschrijvingen van een aantal van de samengestelde of alternatieve zeshoeken in 3 inch, kun je terecht op Tilde Binger’s geweldige Inklingo sampler blog. Klik hier en rol wat naar beneden: http://inklingosampler.blogspot.com/search/label/Hexagon

In het tijdschrift wordt aangeraden nu ook alvast te beginnen met het naaien van de achtergronddriehoeken. Deze gelijkzijdige driehoeken met zijden van 3 inch vind je in de download 60 DIA 3.0 inch Inklingo collectie.

Voor dezelfde blokken met zijden van 2,5 inch (dezelfde maat als in het tijdschrift):
 • Blok 7: De zeshoek met zijden van 1,25 inch zitten in de download collectie 1,25 inch 60 degree Hexagons. De 1,25 inch ruiten en driehoekjes zijn niet in Inklingo beschikbaar. Je kunt natuurlijk de malletjes uit het tijdschrift gebruiken.
 • Blok 8: De 2,5 inch ruit en de paralellogrammen zijn niet in Inklingo beschikbaar. Omdat de 1,25 inch ruiten ook niet beschikbaar zijn, kun je deze niet, zoals hierboven beschreven, gebruiken als vervanging voor de benodigde paralellogrammen. Je kunt natuurlijk wel de malletjes uit het tijdschrift gebruiken.
 • Blok 9: De hele en halve zeshoeken met zijden van 1,25 inch zitten in de download collectie 1,25 inch 60 degree Hexagons.

Ik wens jullie weer veel plezier ermee! XXX Anneke

Klik hier voor deel 4 van de VariaHex BOM

English

Installment 3 of the VariaHex BOM

Issue #9 of Dutch magazine Quilt & Zo is in shops now, with instructions for making blocks 7, 8 and 9 with English paper piecing. I am giving you alternative instructions here to make this blocks with Inklingo instead of EPP.

Information about the shapes for the blocks:

 • Block 7 is made with, in the middle, one hexagon of which the length of the sides is half the size of the sides of the total block. This hexagon is surrounded by six equilateral triangles, thus forming a six pointed star. The spaces between the points of the triangles are filled with 60 degree diamonds. The length of the sides of the triangles and diamonds are all the same  as the length of the sides of the hexagons.
 • Block 8 is made with a large 60 degree diamonds in the middle. The sides of the diamond are the same length as the side of the total block. The diamond is surrounded by four paralellograms. The long sides of the paralellograms are attached to the sides of the diamond, and therefore are of the same length. The short sides of the paralellograms, half the length of the longer sides, meet at the points of the diamond.
 • Block 9 is made with, in the middle, one hexagon of which the length of the sides is half the size of the sides of the total block. This hexagon is surrounded by six ‘other half’ hexagons of the same size as the middle hexagon. In this block, the long side of the half hexagons is attached to the sides of the middle hexagon. This long side is double the length of the sides of the inner hexagon, so half of it sticks out from the middle hexagon. The part that sticks out is attached to the next other half hexagon, to one of the short sides that is at an angle to the long base of this half hexagon.

To make these blocks with 3 inch sides (so bigger than in the original quilt):

 • Block 7: The whole and half hexagons with 1,5 inch sides, the 1,5 inch diamonds and the 1,5 inch equilateral triangles are all in Inklingo shape collection 3, on cd.
 • Block 8: The diamond with 3 inch sides is in the download 60 DIA 3.0 inch Inklingo collection. The paralellograms as such are not available as Inklingo shape, but alternatives are. You can print, per paralellogram, two (sideways joining) 60 degree 1,5 inch diamonds, and use them in one of the following ways: 
  • 1. Piece two separate diamonds together and use them as paralellogram. 
  • 2. Leave the two joining diamonds attached in the middle. You now have a paralellogram that is a half inch too long. Cut it to the right size on one of the short sides. If you need a sewing line on the cut off side, mark a new sewing line using a ruler and a mechanical pencil. You can use the template in the magazine to do this. 
  • 3. Leave the two joining diamonds attached in the middle. Fold it over the cutting line in the middle, between the two diamonds, with right sides of the fabric together. Sew over the sewing lines on the wrong side of the fabric. Fold and press open. This way, you can use the printed sewing lines on both short sides, when piecing the blocks together.
 • Block 9: The whole and half hexagons with 1,5 inch sides are in the Inklingo shape collection 3, on cd.
For pictures and piecing instructions of some of the pieced or alternative hexagons, check out Tilde Binger’s wonderful Inklingo Sampler Blog. Click here and scroll down a bit: http://inklingosampler.blogspot.com/search/label/Hexagon
The magazine recommends starting with attaching the setting triangles at this point. You find these equilateral triangles with 3 inch sides in the Inklingo download 60 DIA 3.0 inch collection.

For the same blocks with 2,5 inch sides (same size as in the magazine):

 • Block 7: The hexagon with 1,25 inch sides is in the download collection 1,25 inch 60 degree Hexagons. The diamonds and triangles with 1,25 inch sides are not available as Inklingo shapes. You can of course use the templates from the magazine.
 • Block 8: The 2,5 inch diamond and the paralellograms are not available as Inklingo shapes. Because the 1,25 inch diamonds are also unavailable, you can’t use them as replacement for the paralellograms (as described above). You can of course use the templates from the magazine.
 • Block 9: The whole and half hexagons with 1,25 inch sides are in the download collection 1,25 inch 60 degree Hexagons.

I am wishing you lots of fun again! XXX Anneke

Click here for part 4 of the VariaHex BOM

Advertisements

2 comments on “Variahex quilt met Inklingo – deel 3

  • Hi Tineke,Ik heb hem gelezen! Ik dacht dat je daarvoor een Twitter account nodig had, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik kon gewoon zoeken op http://www.twitter.com. Maar ik dacht dat twitteraars geen tijd hadden om te quilten? ;-) (of andersom).

   groetjes,Anneke

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s