Variahex quilt met Inklingo – deel 4

Quilt & Zo 10

Click here to go straight to English

Klik hier voor deel 1 en het overzicht van de Variahex-quilt met Inklingo

Click here for part 1 and the overview of the Variahex quilt with Inklingo

In nr. 10 van het tijdschrift Quilt & Zo  (nu in de winkels) staat deel 4 van de VariaHex quilt, met de instructies voor blok 10, 11 en 12 volgens de Engelse patchworkmethode. Ik geef je hier alternatieve instructies, om deze  zeshoekige blokken te maken met behulp van Inklingo, zodat je niet om papiertjes hoeft te naaien en een gewone rijgsteek kunt gebruiken.

Informatie over de patroondelen en de blokken:

 • Blok 10 bestaat uit zes gelijkzijdige driehoeken die elkaar met de punten raken in het middelpunt van de totale zeshoek. Drie van deze driehoeken zijn onderverdeeld in kleinere onderdelen, nl. een kleinere gelijkzijdige driehoek op de punt in het midden, en aan de buitenzijde een halve zeshoek. De brede basis van deze halve zeshoek vormt de buitenrand van de totale zeshoek, en heeft dus dezelfde maat als een zijde van de grote driehoeken. De driehoeken uit een stuk en de driehoeken uit twee stukken zijn om en om aan elkaar gezet. 
 • Blok 11 bestaat uit zes parallellogrammen. De parallellogrammen zijn per twee over de lange zijden aan elkaar gezet tot een ruit met een naad in het midden. Deze drie ruiten zijn aan elkaar gezet als een ‘baby block’. De lange zijde van een parallellogram is net zo lang als een buitenzijde van het totale blok. De korte zijden van een parallellogram vormen de helft van de zijde van de totale zeshoek.
 • Blok 12 bestaat uit een kleine ‘baby block’ in het midden, met daaromheen een rand van zes halve zeshoeken. Het ‘baby block’ in het midden is gemaakt van drie ruitjes, waarvan de zijden net zo lang zijn als de helft van een buitenzijde van de totale zeshoek. De halve zeshoeken in de buitenste rand zijn met de korte ‘bovenkant’ aan de ruitjes in het midden gezet, en met de korte zijkanten aan elkaar. De brede basis van een halve zeshoek vormt een buitenzijde van het uiteindelijke zeshoekige blok.

Voor deze drie blokken met zijden van 3 inch (dus groter dan in de originele quilt):

 • Blok 10: De gelijkzijdige driehoeken met zijden van 3 inch vind je in de download 60 DIA 3.0 inch Inklingo collectie. De gelijkzijdige driehoekjes met zijden van 1,5 inch, en de halve zeshoeken met korte zijden van 1,5 inch, zitten allemaal in Inklingo shape collectie 3, op cd.
 • Blok 11: De paralellogrammen zijn niet als zodanig beschikbaar in Inklingo, maar wel alternatieven. Je kunt hiervoor per paralellogram twee (zijdelings aaneengesloten) 60 graden 1,5 inch ruiten printen (in Inklingo shape collectie 3), en deze naar keuze als volgt gebruiken: 
  • 1. Je zet twee losgeknipte ruiten aan elkaar en gebruikt ze als paralellogram. 
  • 2. Je laat twee aaneengesloten geprinte ruiten in het midden aan elkaar vast zitten. Je hebt dan een paralellogram dat een halve inch te lang is. Dit snijd je aan een korte zijde bij tot de juiste maat, en als je de naailijn aan de afgesneden zijde nodig hebt, teken je een nieuw naailijntje af met een vulpotlood en een liniaal. Je kunt hiervoor het malletje van het werkblad in de Quilt & Zo gebruiken. 
  • 3. Je laat twee aaneengesloten geprinte ruiten in het midden aan elkaar vast zitten. Deze vouw je dubbel op de snijlijn in het midden tussen de twee ruiten, met de goede kant van de stof op elkaar. Je stikt aan de verkeerde kant van de stof over de naailijnen heen. Vouw en pers open. Op deze manier kun je de geprinte naailijnen aan beide korte zijden gebruiken als je het patroondeel verder verwerkt.

Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen blok 11 helemaal weg te laten. Bij 3 inch heb je minder blokken nodig dan in de originele quilt, om net zo’n grote quilt te maken. Je kunt blok 11 ook vervangen door een ander zeshoekig blok met zijden van 3 inch, dat niet in de originele VariaHex quilt zit, maar wel makkelijk is te maken met Inklingo. Kijk voor voorbeelden van 3 inch hexagons op Tilde’s geweldige Inklingo Sampler Blog. (Het gaat nog door na het klosjesblok. Klik helemaal onderaan de pagina ook op ‘older posts’ voor meer voorbeelden).

 • Blok 12: De ruitjes met zijden van 1,5 inch, en de halve zeshoeken met korte zijden van 1,5 inch, zitten allemaal in Inklingo shape collectie 3, op cd.
Voor dezelfde blokken met zijden van 2,5 inch (dezelfde maat als in het tijdschrift):
 • Blok 10: De gelijkzijdige driehoeken met zijden van 2,5 inch zitten in de download 0.5 inch 60 degree diamonds voor Seven Sisters. De halve zeshoeken met korte zijden van 1,25 inch zitten in de download collectie 1,25 inch 60 degree Hexagons. De gelijkzijdige driehoekjes met zijden van 1,25 inch zijn niet als Inklingo patroondeel beschikbaar. Hiervoor kun je de malletjes op het patroonblad in Quilt & Zo gebruiken.
 • Blok 11: De 2,5 inch paralellogrammen zijn niet in Inklingo beschikbaar. Omdat de 1,25 inch ruiten ook niet beschikbaar zijn, kun je deze niet, zoals hierboven beschreven, gebruiken als vervanging voor de benodigde paralellogrammen. Je kunt natuurlijk wel de malletjes uit het tijdschrift gebruiken.
 • Blok 12: De halve zeshoeken met korte zijden van 1,25 inch zitten in de 1,25 inch 60 degree Hexagons. De ruitjes met zijden van 1,25 inch zijn niet als Inklingo patroondeel beschikbaar. Hiervoor kun je de malletjes op het patroonblad in Quilt & Zo gebruiken.

Ik wens jullie weer veel plezier ermee! XXX Anneke

Klik hier voor deel 5

English

Installment 4 of the VariaHex BOM

In issue #10 of Dutch quilting magazine Quilt & Zo (now in shops), is part 4 of the VariaHex quilt, with instructions for English paper piecing blocks 10, 11 and 12. I am giving alternative instructions, to make these hexagonal blocks using Inklingo, so you don’t have to sew over papers and can use an ordinary running stitch.

Information about the shapes for the blocks:

 • Block 10 consists of six equilateral triangles that touch at the points in the center of the overall hexagon. Three of these triangles are divided in smaller parts; a smaller 60 degree triangle at the tip in the middle, and a half hexagon on the outer edge of the triangle. The wide base of this half hexagon forms the side of the overall hexagon, and therefore has the same length as a side of the large triangles. The unpieced triangles and the pieced triangles alternate in the hexagon.
 • Block 11 is made of six parallelograms. The parallelograms are joined two by two, sewing the longer sides together, forming a diamond with a seam in the middle. These three diamonds are set together like a baby block. The long side of a parallelogram is the length of a side of the total hexagon block. The short sides of a parallelogram form half of the side of the hexagon.
 • Block 12 consists of a small baby block in the middle, surrounded by six half hexagons. The baby block is made of three diamonds, with sides half the length of a side of the total hexagonal block. The surrounding half hexagons are joined to the diamonds with the short ‘top’, and to each other with their shorter sides. The wide base of a half hexagon forms an outer edge of the overall block.

To make these blocks with 3 inch sides (larger than in the original quilt):

 • Block 10: The equilateral triangles with 3 inch sides are in the 60 degree diamond 3.0 inch download collection. The equilateral triangles with 1.5 inch sides, and the half hexagons with 1.5 inch short sides are all in Inklingo shape collection 3, on cd.
 • Block 11: The paralellograms are not readily available as Inklingo shape, but alternatives are. You can print, per paralellogram, two (sideways joining) 60 degree 1.5 inch diamonds (on the cd in Inklingo shape collection 3), and use them in one of the following ways: 
  • 1. Piece two separate diamonds together and use them as paralellogram. 
  • 2. Leave the two joining diamonds attached in the middle. You now have a paralellogram that is a half inch too long. Cut it to the right size on one of the short sides. If you need a sewing line on the cut off side, mark a new sewing line using a ruler and a mechanical pencil. You can use the template in the magazine to do this. 
  • 3. Leave the two joining diamonds attached in the middle. Fold it over the cutting line in the middle, between the two diamonds, with right sides of the fabric together. Sew over the sewing lines on the wrong side of the fabric. Fold and press open. This way, you can use the printed sewing lines on both short sides, when piecing the blocks together.

You can also choose to leave block 11 out. After all, with larger blocks you need less blocks to get the same size quilt. Or you can replace block 11 by a block that is not in the original VariaHex quilt, but is easily made with Inklingo. Check Tilde’s wonderful Inklingo Sampler blog for 3 inch examples. (It goes on after the spools block. And when you have reached the bottom of the page, click ‘older posts’ for more examples.)

For the same blocks with 2,5 inch sides (same size as in the magazine):

 • Block 10: The equilateral triangles with 2.5 inch sides are in the download collection 0.5 inch 60 degree diamonds for Seven Sisters. The half hexagons with 1.25 inch short sides are in the download collection 1.25 inch 60 degree Hexagons.The triangles with 1.25 inch sides are not available as Inklingo shapes. You can of course use the templates from the magazine.
 • Block 11: The 2.5 inch paralellograms are not available as Inklingo shapes. Because the 1.25 inch diamonds are also unavailable, you can’t use them as replacement for the paralellograms (as described above). You can of course use the templates from the magazine.
 • Block 12: The half hexagons with 1.25 inch sides are in the download collection 1.25 inch 60 degree Hexagons. The 1.25 inch diamonds are not available as Inklingo shapes. You can use the templates from Quilt & Zo.

I am wishing you lots of fun again! XXX Anneke

Click here for part 5

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s