What I learned doing my very first appliqué

Salami block

Salami Block Food BOM


Click here to go straight to English (starts after the gallery of photos)

Wat ik geleerd heb bij mijn allereerste poging tot appliqué

Zoals beloofd in mijn vorige post, laat ik hier foto’s zien van hoe ik het Salami blok gemaakt heb. Het was mijn eerste poging tot appliqué en ook mijn eerste machinaal borduurwerk uit de vrije hand, en helemaal zonder ‘les’, dus het was echt een experimentje.

Het wordt een 3 inch [7,6 cm.] blokje. Ik heb een restje gebruikt voor de cirkel en een charm lapje [11 cm.] als achtergrond. Het blok op de foto is nog niet bijgesneden.

Circle after ironing and removing the template - Cirkel na persen en verwijderen van het malletje

Ik ben begonnen met het maken van de 2 inch cirkel, met behulp van Karen Kay Buckley’s Perfect Circles®, volgens de instructies in de verpakking. Daardoor krijg je een cirkel waarvan het zoompje al naar binnen is geslagen voordat je begint met naaien. 

Ik heb de cirkel ‘ergens’ op de achtergrond gelegd, en hem geappliqueerd met een smalle zigzagsteek, met onzichtbaar garen (Superior Threads MonoPoly), in een universele naald, en Superior Threads BottomLine op het spoeltje.

Daarna heb ik het freezer paper, geprint met de lijntekening van het blok in spiegelbeeld, op de achterkant van de achtergrondstof gelegd. Met behulp van een lichtbron heb ik de geprinte cirkel precies over de geappliqueerde cirkel geplaatst, met de randen van het papier in de draadrichting van de stof. Toen het goed lag heb ik het freezer paper vastgestreken aan de stof, alleen daar waar de tekst was geprint.

Checking placement of the text after ironing on FP - Checken of de tekst goed staat na het opstrijken van FP

Na het strijken heb ik het blok weer even tegen het licht gehouden, om te checken of de tekst netjes recht en midden boven de cirkel stond.

Het voordeel van een heel ruime naadtoeslag rondom aan de achtergrondstof en aan het FP is dat je ruimte hebt om voor het borduurwerk een paar teststeken te doen om de draadspanning te controleren. (Ik had het borduren getest op een restje andere stof). Ik heb aan de achterkant van het blok geborduurd, in spiegelbeeld, met polyester quiltgaren (Superior Threads Rainbows) in de naald en op het spoeltje. 

Op die manier had ik geen problemen met ongelijke draadspanning, en werden de geborduurde lijnen onder en boven even vol. Daardoor had ik het idee dat ik toch kon zien wat ik aan het doen was, terwijl ik aan de achterkant werkte.

Omdat ik door papier stikte, waardoor je naald snel bot kan worden, heb ik een titanium ‘top stitch’ naald gebruikt. Titanium naalden blijven langer scherp.

Helemaal onderaan deze post zie je meer foto’s van mijn werkwijze.

Al met al ben ik tevreden met hoe het geworden is! Vooral omdat ik voor het grootste deel mijn eigen ‘instructies’ moest verzinnen. Al zijn er natuurlijk wel dingetjes die ik de volgende keer beter moet doen:

 • Netter knippen van de cirkel, of een ruimere naadtoeslag (of allebei).
 • Ruimer rondom de cirkelmal rijgen. Zonder de geprinte lijnen van de Inklingo Circles collectie kwamen mijn steken te dicht langs de rand van de plastic mal. Dat maakte het hier en daar onmogelijk om de naadtoeslag over de rand te trekken. Daarom moest ik ook nog grote steken dwars over de cirkel maken.
 • Kleinere rijgsteken, zodat ik geen kleine ‘puntjes’ krijg op de rand van de cirkel.
 • Strijkijzer minder heet? De instructies bij de cirkelmallen hebben het over een ‘medium’ stand. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen, maar het leek mij logisch om de middelste van de vijf standen op mijn strijkijzer te gebruiken (wol). Maar mijn mylar ‘Perfecte Cirkel’ kwam uit de stof als een Perfect Chipsvormig Geval! Mylar zou hittebestendig zijn, dus ik weet niet zeker of het echt de temperatuur was.
 • Spelden, lijmen of rijgen van de cirkel op de achtergrond. (Briljánt idee!)
 • Een andere kleur garen op het spoeltje. (Fuchsia is bij nader inzien toch niet zo neutraal).
 • Bij het machinaal zigzaggen netjes de cirkelrand ronden, zonder dat ik achteruit hoef te naaien omdat ik de rand van de cirkel compleet gemist heb. Ik denk dat ik het na het naaien van een stuk of 12 blokken wel onder de knie begin te krijgen!

Wow, als ik dit lijstje zo zie heb ik toch al een heleboel geleerd door maar een heel klein beetje te appliqué-en! Voor het geval je wilt meedoen:

Alle reeds gepubliceerde pdf’s voor deze BOM en de EQ7 bestanden vind je op mijn  pagina met downloads,

De eerste post over deze BOM vind je hier.

XXX Anneke

ENGLISH

 

As promised in my previous post, I am showing you the pictures of how I made the Salami block. For me it was a first in appliqué and a first in free motion machine embroidery, without any tuition, so really an experiment.

It will be a 3 inch block when it is finished. I used a scrap for the circle and a charm square (5 inch) for the background. The block in the picture is not trimmed to size yet.

I started by making the 2 inch circle with Karen Kay Buckley’s Perfect Circles®, following the instructions that come in the package. This results in a circle with a seam allowance turned under before sewing it on.

I then placed the circle ‘randomly’ on the background, and appliquéd it with a narrow zig zag stitch, using invisible thread (Superior Threads MonoPoly) in the universal needle, and Superior Threads BottomLine in the bobbin. 

After that I placed the freezer paper with the mirror image line drawing of the block on the back of the background fabric. I used a light source to place the printed circle right over the appliquéd circle, making sure the edges of the paper were on the straight of grain of the fabric. I then ironed the freezer paper to the fabric, only where the text was printed.

After ironing I held the block against a light source again, to check whether the placement of the text was at the right angle, and exactly above the circle.

Having a very wide seam allowance on my background fabric and on my freezer paper allowed me to do a little test stitching for the free motion machine embroidery, to check the tension of the threads. (I had tried free motion embroidery on a scrap of different fabric). I embroidered from the back, in mirror image, with a polyester quilting thread (Superior Threads Rainbows) in both the needle and the bobbin. This way I had no trouble with uneven thread tension, and the lines on top and bottom became equally full. This gave me the feeling I could see what I was doing, even though I was working on the back of the block. Because I stitched through paper, which could make your needle dull very quickly, I used a titanium coated top stitch needle. Titanium coated needles last longer.

All in all, I am pleased with how it worked out, because for the most part I had to make up my own ‘instructions’. Of course there are things I need to better next time:

 • Neater cutting of the circle, or a wider seam allowance (or both). 
 • Basting wider around the edge of the template. Without the printed lines from Inklingo’s Circles collection my stitches came too close to the edge of the plastic circle template. This made it impossible to pull the seam allowance over the edge, so I had to add large stitches across the circle.
 • Smaller stitches in basting, to avoid little ‘points’ around the edge of the circle.
 • Iron less hot? The instructions with the templates call for a ‘medium’ setting. I am not sure what that is, but it seemed logical to use the middle of five indications on my iron (‘wool’). But my mylar Perfect Circle came out a Perfect Plastic Potato Chip! Mylar is supposed to be heat resistant, so I am not sure if it really was the heat.
 • Glue, pin or thread baste the circle to the background. (Brilliant idea!)
 • Use a different color in the bobbin. (Apparently fuchsia is not neutral.)
 • While machine zig zagging, round the circle without having to back stitch because I missed the edge of the circle completely. But I am sure I will get the hang of it after 12 or so blocks!

Wow, seeing this list, I already learned a lot, doing just a little bit of appliqué! In case you want to join me:

All published pdf’s and the EQ7 files for this BOM are on my Downloads Page

My first post about this BOM is here.

XXX Anneke

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s