Variahex quilt met Inklingo – deel 5

Quilt & Zo nr. 11

Click here to go straight to English

Klik hier voor deel 1 en het overzicht van de Variahex-quilt met Inklingo

Click here for part 1 and the overview of the Variahex quilt with Inklingo

In nr. 11 van het tijdschrift Quilt & Zo  (nu in de winkels) staat deel 5 van de VariaHex quilt, met de instructies voor blok 13, 14 en 15 volgens de Engelse patchworkmethode. Ik geef je hier alternatieve instructies, om deze  zeshoekige blokken te maken met behulp van Inklingo, zodat je niet om papiertjes hoeft te naaien, en een gewone rijgsteek kunt gebruiken.

Informatie over de patroondelen en de blokken:

 • Blok 13 bestaat uit zes gelijkzijdige driehoeken die elkaar met de punten raken in het middelpunt van de totale zeshoek. De driehoeken zijn opgebouwd uit twee onderdelen, nl. een kleinere gelijkzijdige driehoek op de punt in het midden, en aan de buitenzijde een halve zeshoek. De brede basis van deze halve zeshoek vormt de buitenrand van de totale zeshoek. De zijden van de kleine driehoeken in het midden zijn half zo lang als de buitenranden van de zeshoek.
 • Blok 14 bestaat uit twee gelijkzijdige driehoeken, waarvan de zijden zo lang zijn als een buitenzijde van de totale zeshoek. Deze driehoeken staan met de punten in het midden tegenover elkaar, als een zandloper. De ruimten aan weerszijden van deze zandloper wordt gevuld door een 60 graden ruit, op een smalle punt geplaatst. Twee zijden van elke ruit vormen twee buitenste zijden van de zeshoek. 
 • Blok 15 is gedeeltelijk hetzelfde als blok 13. Maar in plaats van één soort samengestelde driehoeken, bestaat de zeshoek hier uit twee verschillende soorten samengestelde driehoeken, om en om aan elkaar gezet. De ene helft (drie driehoeken) is hetzelfde als in blok 13. De andere driehoeken bestaan elk uit drie patroondelen: twee gelijkzijdige driehoeken (zelfde maat als in blok 13) en een 60 graden ruit, waarvan de zijden half zo lang zijn als de buitenzijde van de totale zeshoek, en dus net zo lang als de zijden van de twee kleine driehoeken. De ruiten staan met de smalle punten in het midden van de zeshoek. De tegenovergelegen smalle punt staat dan in het midden van de buitenste zijde van de zeshoek. De ruimte aan weerszijden van de smalle punt van de ruit wordt opgevuld door een driehoekje, zo dat ruit en driehoekjes samen een grotere driehoek vormen. 

Voor deze drie blokken met zijden van 3 inch (dus groter dan in de originele quilt):

 • Blok 13: De gelijkzijdige driehoekjes met zijden van 1,5 inch, en de halve zeshoeken met korte zijden van 1,5 inch, zitten allemaal in Inklingo shape collectie 3, op cd.
 • Blok 14: De gelijkzijdige driehoeken met zijden van 3 inch, en de 60 graden ruiten met zijden van 3 inch vind je allebei in de download 60 DIA 3.0 inch Inklingo collectie.
 • Blok 15: De 60 graden ruitjes met zijden van 1,5 inch, de driehoekjes met zijden van 1,5 inch, en de halve zeshoeken met korte zijden van 1,5 inch, zitten allemaal in Inklingo shape collectie 3, op cd.
Voor dezelfde blokken met zijden van 2,5 inch (dezelfde maat als in het tijdschrift):
 • Blok 13: De gelijkzijdige driehoekjes met zijden van 1,25 inch zijn niet als Inklingo patroondeel beschikbaar. Hiervoor kun je de malletjes op het patroonblad in Quilt & Zo gebruiken. De halve zeshoeken met korte zijden van 1,25 inch zitten in de download collectie 1,25 inch 60 degree Hexagons.
 • Blok 14: De gelijkzijdige driehoeken met zijden van 2,5 inch zitten in de download 0.5 inch 60 degree diamonds voor Seven Sisters. De 2,5 inch 60 graden ruiten zijn niet in Inklingo beschikbaar, maar je kunt in plaats daarvan ook twee 2,5 inch driehoeken aan elkaar zetten tot een ruit. Maar je kunt natuurlijk ook de malletjes uit het tijdschrift gebruiken.
 • Blok 15: De halve zeshoeken met korte zijden van 1,25 inch zitten in de 1,25 inch 60 degree Hexagons. De driehoekjes en de ruitjes met zijden van 1,25 inch zijn niet beschikbaar als Inklingo patroondeel. Gebruik de malletjes uit het tijdschrift. 

Ik wens jullie weer veel plezier ermee! XXX Anneke

Klik hier voor deel 6 van de VariaHex BOM met Inklingo

English

Installment 5 of the VariaHex BOM

In issue #11 of Dutch quilting magazine Quilt & Zo (now in shops), is part 5 of the VariaHex quilt, with instructions for English paper piecing blocks 13, 14 and 15. I am giving alternative instructions, to make these hexagonal blocks using Inklingo, so you don’t have to sew over papers and can use an ordinary running stitch.

Information about the shapes for the blocks:

 • Block 13 consists of six equilateral triangles that touch at the points in the center of the overall hexagon. The triangles are divided in smaller parts; a smaller 60 degree triangle at the tip in the middle, and a half hexagon on the outer edge of the triangle. The wide base of this half hexagon forms the side of the overall hexagon. The sides of the smaller triangles in the middle are half as long as the outer edges of the hexagon. 
 • Block 14 is made of two equilateral triangles, with sides as long as the outer edge of the overall hexagon. The triangles are placed opposite each other, with points in the middle of the hexagon, like an hourglass. The spaces on either side of this hourglass are filled with a 60 degree diamond, placed on the narrow point. Two sides of each diamond form two outer edges of the hexagon. 
 • Block 15 is partly the same as block 13. But instead of one kind of pieced triangle, the hexagon consists of two different kinds of pieced triangles, alternating. One half (three triangles) is the same as in block 13. The other triangles are each made up of three pieces; two equilateral triangles (same size as in block 13) and a 60 degree diamond, with sides half the length as the outer edges of the overall hexagon, and therefore just as long as the sides of the two smaller triangles. The diamonds are placed with the narrow points in the center of the hexagon. The narrow points on the opposite sides of the diamonds are in the middle of the outer edge of the hexagonal block. The space on either side of the diamond point is filled with a triangle, so that diamond and triangles pieced together form a larger triangle.

To make these blocks with 3 inch sides (larger than in the original quilt):

 • Block 13: The equilateral triangles with 1.5 inch sides, and the half hexagons with 1.5 inch short sides are in Inklingo shape collection 3, on cd.
 • Block 14: The equilateral triangles with 3 inch sides, and the 60 degree diamonds with 3 inch sides are both in the 60 degree diamond 3.0 inch download collection. 
 • Block 15: The 1.5 inch 60 degree diamonds, the 1.5 inch triangles and the 1.5 inch half hexagons are all in the Inklingo shape collection 3, on cd.

For the same blocks with 2,5 inch sides (same size as in the magazine):

 • Block 13: The equilateral triangles with 1.25 inch sides are not available as Inklingo shapes. You can use the templates from Quilt & Zo. The half hexagons with 1.25 inch short sides are in the download collection 1.25 inch 60 degree Hexagons.
 • Block 14: The equilateral triangles with 2.5 inch sides are in the download collection 0.5 inch 60 degree diamonds for Seven Sisters. The 2.5 inch 60 degree diamonds are not available in Inklingo, but you can piece them from two 2,5 inch equilateral triangles. Or you can use the templates from the magazine.
 • Block 15: The half hexagons with 1.25 inch sides are in the download collection 1.25 inch 60 degree Hexagons. The 1.25 inch triangles and 1.25 diamonds are not available as Inklingo shapes. You can use the templates from Quilt & Zo.

I am wishing you lots of fun again! XXX Anneke

Click here for part 6 of the VariaHex BOM with Inklingo

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s