Variahex quilt met Inklingo – deel 6

Quilt & Zo nr. 12

Click here to go straight to English

Klik hier voor deel 1 en het overzicht van de Variahex-quilt met Inklingo

Click here for part 1 and the overview of the Variahex quilt with Inklingo

In nr. 12 van het tijdschrift Quilt & Zo staat het laatste deel (6) van de VariaHex quilt, met de instructies voor blok 16, 17 en 18 volgens de Engelse patchworkmethode. Ik geef hier alternatieve instructies, die volgens mij makkelijker en plezieriger werken zijn. Maak deze zeshoekige blokken met behulp van Inklingo, zodat je niet om papiertjes hoeft te naaien, en een gewone rijgsteek kunt gebruiken.

Informatie over de patroondelen en de blokken:

 • Blok 16 bestaat uit zes gelijkzijdige driehoeken die elkaar met de punten raken in het middelpunt van het zeshoekige blok. Het zijn om en om hele driehoeken, en driehoeken die zijn onderverdeeld in vier kleinere gelijkzijdige driehoekjes. De zijden van de kleinere driehoeken zijn half zo lang als de zijden van het totale blok.
 • Blok 17 bestaat uit, in het midden, twee gelijkzijdige driehoeken, die samen een ruit vormen. De zijden van deze driehoeken zijn net zo lang als een buitenzijde van de totale zeshoek. Aan elke zijde van de ruit zit een parallellogram met de lange zijde vastgenaaid. De korte zijden zijn van een parallellogram zijn de helft van de lange zijden. Let op: twee parallellogrammen zijn in richting spiegelbeeldig aan de andere twee. 
 • Blok 18 bestaat uit een kleine zeshoek in het midden, met daaromheen een rand van 18 driehoekjes. De zijden van de zeshoek zijn half zo lang als de zijden van de totale zeshoek. De zijden van de driehoekjes zijn even lang, zodat ze precies aan de zeshoek passen. De kleine driehoekjes zijn per drie in een rijtje aan elkaar genaaid tot een halve zeshoek. De brede onderkant van deze halve zeshoek vormt de buitenzijde van het blok. De smalle bovenkant van de halve zeshoek wordt vastgezet aan een zijde van de zeshoek.

Voor deze drie blokken met zijden van 3 inch (dus groter dan in de originele quilt):

De paralellogrammen zijn niet als zodanig beschikbaar in Inklingo, maar wel alternatieven. Je kunt hiervoor per paralellogram twee (zijdelings aaneengesloten) 60 graden 1,5 inch ruiten printen (in Inklingo shape collectie 3).

Let op! Twee van de vier per blok zijn spiegelbeeldig. Gebruik de instelling voor ‘spiegelbeeld’ of ‘mirror image’ op je printer als deze beschikbaar is. Print anders op de voorzijde van de stof, nadat je hebt getest of de inkt eruit wast, of gebruik voor twee patroondelen papieren malletjes.

Gebruik je geprinte Inklingo-ruitjes naar keuze als volgt: 

  • 1. Je zet twee losgeknipte ruiten aan elkaar en gebruikt ze als paralellogram. 
  • 2. Je laat twee aaneengesloten geprinte ruiten in het midden aan elkaar vast zitten. Je hebt dan een paralellogram dat een halve inch te lang is. Dit snijd je aan een korte zijde bij tot de juiste maat, en als je de naailijn aan de afgesneden zijde nodig hebt, teken je een nieuw naailijntje af met een vulpotlood en een liniaal. Je kunt hiervoor het malletje van het werkblad in de Quilt & Zo gebruiken. 
  • 3. Je laat twee aaneengesloten geprinte ruiten in het midden aan elkaar vast zitten. Deze vouw je dubbel op de snijlijn in het midden tussen de twee ruiten, met de goede kant van de stof op elkaar. Je stikt aan de verkeerde kant van de stof over de naailijnen heen. Vouw en pers open. Op deze manier kun je de geprinte naailijnen aan beide korte zijden gebruiken als je het patroondeel verder verwerkt.
Voor dezelfde blokken met zijden van 2,5 inch (dezelfde maat als in het tijdschrift):

 • Blok 16: De gelijkzijdige driehoekjes met zijden van 1,25 inch zijn niet als Inklingo patroondeel beschikbaar. Hiervoor kun je de malletjes op het patroonblad in Quilt & Zo gebruiken. De gelijkzijdige driehoeken met zijden van 2,5 inch zitten in de download 0.5 inch 60 degree diamonds voor Seven Sisters.
 • Blok 17: De gelijkzijdige driehoeken met zijden van 2,5 inch zitten in de download 0.5 inch 60 degree diamonds voor Seven Sisters. Parallellogrammen zijn niet in Inklingo beschikbaar, en de ruitjes van 1.25 inch om een parallellogram mee samen te stellen ook niet. Gebruik de malletjes uit het tijdschrift.
 • Blok 18: De zeshoek met zijden van 1,25 inch zitten in de 1,25 inch 60 degree Hexagons. De gelijkzijdige driehoekjes met zijden van 1,25 inch zijn niet als Inklingo patroondeel beschikbaar. Hiervoor kun je de malletjes op het patroonblad in Quilt & Zo gebruiken. 

Ik wens jullie weer veel plezier ermee! XXX Anneke

English

Installment 6 of the VariaHex BOM

The last part (installment 6) of the VariaHex quilt is in Dutch Quilting magazine Quilt & Zo, with instructions for blocks 16, 17 and 18 with English Paper Piecing. I am giving alternative instructions, which I think are easier and for a more pleasant method. Make your hexagonal pieced blocks using Inklingo, so you don’t have to sew around paper, and can use an ordinary running stitch.

Information about the shapes and the blocks:

 • Block 16 consists of six equilateral triangles, points touching each other in the center of the hexagon. Pieced triangles and whole triangles alternate. The pieced triangles are made of four smaller equilateral triangles. The sides of these smaller triangles are half the size of the edges of the overall block.
 • Block 17 is made of, in the center, two equilateral triangles, pieced together to make a diamond. The sides of these triangles have the same length as the outer edges of the hexagonal block. The long side of a parallelogram (four total) is pieced to the sides of the diamond. The shorter sides of the parallelograms are half the length of  the longer sides. Note: two parallelograms are mirror image!
 • Block 18 has a smaller hexagon in the center, surrounded by a border of 18 triangles. The sides of the hexagon are half the length of the overall block. The sides of the triangles have the same length, so they match the sides of the hexagon exactly. The triangles are pieced three in a row, to make a half hexagon. The wide base of this half hexagon forms the outside edge of the block. The narrower top of the half hexagon is pieced to a side of the center hexagon.

To make these blocks with 3 inch sides (larger than in the original quilt):

The paralellograms are not readily available as Inklingo shape, but alternatives are. You can print, per parallelogram, two (sideways joining) 60 degree 1.5 inch diamonds (on the cd in Inklingo shape collection 3).

Please note! Two of four parallelograms are mirror image. Print your diamonds using the mirror image setting if your printer has it. Otherwise, print on the right side of the fabric, when you have made sure the ink washes out. Or use the templates from the magazine for half of the shapes.

Use your printed Inklingo diamonds in one of the following ways:

  • 1. Piece two separate diamonds together and use them as parallelogram.
  • 2. Leave the two joining diamonds attached in the middle. You now have a parallelogram that is a half inch too long. Cut it to the right size on one of the short sides. If you need a sewing line on the cut off side, mark a new sewing line using a ruler and a mechanical pencil. You can use the template in the magazine to do this.
  • 3. Leave the two joining diamonds attached in the middle. Fold it over the cutting line in the middle, between the two diamonds, with right sides of the fabric together. Sew over the sewing lines on the wrong side of the fabric. Fold and press open. This way, you can use the printed sewing lines on both short sides, when piecing the blocks together.

For the same blocks with 2,5 inch sides (same size as in the magazine):

 • Block 16: The equilateral triangles with 1,25 inch sides are not available as Inklingo shape. You can use the templates in the magazine. The equilateral triangles with 2,5 inch sides are in the download collection 0.5 inch 60 degree diamonds for Seven Sisters.
 • Block 17: The equilateral triangles with 2,5 inch sides are in the download collection 0.5 inch 60 degree diamonds for Seven SistersParallelograms are not available as Inklingo shape, neither are the 1.25 inch diamonds to piece a parallellogram. Use the templates from the magazine.
 • Blok 18: The hexagon with 1.25 inch sides is in the 1.25 inch 60 degree Hexagons download collection. The equilateral triangles with 1.25 inch sides are not available as Inklingo shape. You can use the templates from Quilt & Zo.

I am wishing you lots of fun again! XXX Anneke

Advertisements

3 comments on “Variahex quilt met Inklingo – deel 6

 1. Anneke…you are amazing!! That is such a beautiful quilt! You have definitely broken it down to something doable. Thank you!

 2. Brilliant, as usual, Anneke. Thank you for doing this! I love getting email updates to Stof Genoeg. I know it is worth reading every time. Hugs, Linda & Monkey

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s