Club EQ Challenge Designs December 2011

Old Dutch Maid's Quilt, design with Old Maid's Ramble blocks and Mosaic No.19 Variation blocks alternating, set on point

Click here to go straight to English

De december Club EQ challenge was een goede oefening voor het ontwerpen van Inklingo quilts, en dus voor de Inklingo-quiltontwerpwedstrijd ‘Love the Lines’. De opdracht was om een quilt te ontwerpen met voorgeschreven patroondelen in vaste maten. Het gaat om driehoeken, vierkanten en rechthoeken met zijden van 6 inch of 3 inch om 12 inch blokken mee te maken. De delen die ik gebruikt heb zijn er allemaal als Inklingo patroondeel.

De quilt hierboven bestaat uit twee blokken uit de EQ Libraries met driehoeken en vierkanten, nl. Mosaic no.19 Variation en Old Maid’s Ramble. Ik zie hem voor me in restjes van traditioneel Hollandse rode en blauwe ruitjes, afgewisseld met klederdracht-zwart. Daarom heb ik dit ontwerp Old Dutch Maid’s Quilt genoemd.

De twee blokken staan op de punt, en om en om. Het geeft het effect van een groter vierkant blok met een ster in het midden en zaagtandranden langs de buitenkanten van het blok. Je kunt deze blokken eenvoudig zelf maken met Inklingo. Voor 12 inch blokken zijn de gebruikte patroondelen:

Voor het blok met de ster:

Als je naar het vierkante blok op de punt kijkt, zou je als laatste patroondeel een 6 inch QST (kwartvierkant driehoek) verwachten. Dat patroondeel is er (nog) niet in Inklingo.

Precies dezelfde driehoek met een andere draadrichting is er wel, nl. de 4.24 inch HST. Deze zit ook in de collectie On-Point Setting 6 inch. Als je een iets andere werkwijze volgt dan het maken van de losse sterblokken op de punt, kun je de twee aangrenzende QST’s uit twee verschillende blokken combineren tot een vierkant onderdeel bestaande uit 4,24 inch HST’s, met de goede draadrichting.

Voor het blok met de kleine driehoekjes:
  • 4,24 inch HST (zie hierboven), 4 per blok. 
  • 2,12 inch HST in de Storm at Sea 9 inch collectie. 40(!) per blok.
  • 3 inch QST. 8 per blok (op de hoeken). In de download collectie met 12 maten QST, TRI QST 00B.
De tweede quilt (onderaan) is eenvoudiger. Ik heb het blok zelf getekend met patroondelen die precies aan de opdracht voldoen, maar ik vermoed dat iemand dit al weleens eerder bedacht heeft. Omdat ik dit ontwerp wat ‘jeugdiger’ vind, heb ik dit ontwerp ‘Young Dutch Maid’s Quilt’ genoemd.

De gebruikte patroondelen voor 12 inch blokken zijn:

Download en lees Linda Franz’ gratis Triangle Tips [Engels] voor je een van deze blokken gaat maken. Dat bespaart je een hoop tijd, omdat ze hierin laat zien hoe je maar de helft van de driehoeken hoeft te printen, en ze supersnel kunt naaien.

Je kunt alledrie de blokken ook als 6 inch blokken maken, alle patroondelen zijn in Inklingo beschikbaar. Halveer dan de maten van de patroondelen, en kijk in de Inklingo Index of Shapes in welke collecties ze zitten.

XXX Anneke

English

Young Dutch Maid's Quilt

The December Club EQ challenge was good practice for designing Inklingo quilts, and for the Inklingo quilt design contest ‘Love the Lines’. The challenge was to design a quilt with certain shapes in fixed sizes. The shapes are triangles, squares and rectangles with 3 inch or 6 inch sides, for 12 inch blocks. The shapes I used are all available as Inklingo shapes.

The quilt at the complete top of this post is made with two blocks from the EQ Libraries with triangles and squares, namely Mosaic no.19 Variation and Old Maid’s Ramble. I could see this quilt made of scraps of Dutch traditional fabrics in red, blue and black, like the ones used in our ‘national costumes’. Sometimes you can still see elderly ladies in their regional traditional dress. That’s why I called this design ‘Old Dutch Maid’s Quilt’.

The blocks are alternated in an on-point set. This gives the effect of a larger square block with a star in the center and with sawtooth edges. You can easily make these blocks with Inklingo. For 12 inch blocks the shapes you need are:

For the Star block:

If you look at the square block on point, you would expect a 6 inch quarter square triangle (QST) as the last shape. That shape is not (yet) available in Inklingo.

Exactly the same triangle, only with different grain, is available, nl. the 4.24 inch HST. This is in the collection On-Point Setting 6 inch. If you follow a different working order than making the separate on point blocks, you can combine the two adjoining QST’s from both different blocks into one square unit made of 4.24 inch HST’s, with the correct grain. 

For the block with all the triangles:

  • 4.24 inch HST (see above), 4 per block. 
  • 2.12 inch HST. 40(!) per block. In the Storm at Sea 9 inch collection.
  • 3 inch QST. 8 per block (on the corners). In the download collection with 12 sizes of QST, TRI QST 00B.
The second quilt is simpler. I drafted the block myself with shapes that match the assignment, but I suspect I am not the first one with this idea, so it is possible this block already has a name. Because I think this design is a little more ‘youthful’ than the first, I named it ‘Young Dutch Maid’s Quilt’.

The shapes used for 12 inch blocks are:
Download and read Linda Franz’s free Triangle Tips before you start making any of these blocks. It will save you a lot of time, because she shows you how you only need to print half of the triangles, and how to piece them very quickly.
You can also make these three blocks as 6 inch blocks. All the shapes are available in Inklingo collections. Just halve the sizes of the shapes, and check the Inklingo Index of Shapes for the collections in which to find them.
XXX Anneke
Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s