More about My First Block Collection

Click here to go straight to English

Meer informatie over deze blokken

Gisteren heb ik verteld hoe bruikbaar mijn My EQ Boutique blokkencollectie Inklingo Dresden Plate Pieced Variations* is voor verschillende groepen quilters. Vandaag heb ik meer goed nieuws over de blokken zelf.

Block 1 Variation

Veelzijdig

De blokken zijn gebaseerd op het werk van Linda Franz, en haar Inklingo collecties patroondelen voor Dresden Plate Basic Pieced en Dresden Plate Fancy Pieced. Vooral de Dresden Plate Fancy Pieced collectie patroondelen is geweldig veelzijdig. Daar wilde ik My EQ Boutique gebruikers ook mee laten kennismaken.

We wilden blokken selecteren die allemaal geschikt zijn voor (eenvoudige) foundation piecing, en daardoor vielen er al direct veel mogelijke Inklingo-blokken af. We hebben dit gedaan voor niet-Inklingo-quilters.

Inklingo-quilters hoeven niet te foundation piecen, want zij hebben de behulpzame lijntjes al op hun stof. Ze hebben dus keuze uit veel meer technieken, en uit veel meer patroondelen (en dus blokken).

Maar zelfs met mijn beperkte selectie van Inklingo-patroondelen, kun je elk van mijn 12 blokken op minstens 5 verschillende manieren maken.

Hoe doe je dat?

Je kunt delen van verschillende blokken combineren tot een nieuw blok. Ik heb een overzicht gemaakt van variaties op blok 12, een blok met heel simpele wieken.

Linksboven zie je blok 12 zoals hij in My EQ Boutique zit. Ik heb de wieken (of spaken) steeds hetzelfde gehouden, alleen met de rest gevarieerd. Voor de duidelijkheid heb ik ze zoveel mogelijk in alleen rood en wit gekleurd.

Block 12 Variations - Blok 12 Variaties

Dat zijn heel veel mogelijke variaties op maar 1 blok! Bedenk eens wat je nog meer kunt doen met meer kleuren en stofdessins (strepen in de spaken! fussy cutting voor de cirkels!).

Je kunt elk blok dus maken in de volgende variaties:

 1. Geen ring met driehoekjes 
 2. 1 ring met driehoekjes 
 3. 2 ringen met driehoekjes 
 4. Appliquémotief, alleen het ronde middendeel, zonder de achtergrond die het blok vierkant maakt
 5. Waaierblok, maak een kwart of een half blok (met of zonder ringen met driehoekjes!).
En hiermee kun je nog verder variëren, door:
 • Verandering van de stand van de ringen met driehoekjes (vergelijk bijvoorbeeld blok 8 met blokken 7 en 9)
 • Licht en donker anders te verdelen in het blok
 • Waaierblokken als appliquémotief te maken
 • De grotere middencirkel van blok 10 te appliqueren op de andere blokken
 • De kleinere middencirkel over de grotere te appliqueren. 

Block 3 Variation

Inspirerend

Gisteren heb ik al een paar opwindende inspiratiequilts laten zien met de blokken zoals My EQ Boutique ze toont. Sommige mensen waren al heel verrast dat je met die blokken zulke quilts kunt maken. Al deze variaties bieden nog veel meer inspiratie! De mogelijkheden om je eigen creativiteit hierop los te laten zijn eindeloos! 

Voordelig

De Inklingo Dresden Plate Pieced Variations My EQ Boutique collectie is dus Heel Voordelig, want je krijgt meer dan 100 patronen voor de prijs van 12 als je de hele collectie koopt. Ja, de Hollanders houden van waar voor hun geld ;-), en dat mogen andere nationaliteiten ook best weten.

Maar je kunt ook een enkel blok kopen, dus je hoeft nooit te betalen voor blokken die je niet nodig hebt.

Direct Beschikbaar

Ik vind het ook geweldig dat je My EQ Boutique kunt downloaden! Want: Direct beschikbaar! Geen verzendkosten! Geen importheffing of wat dan ook! ‘Groen!’

Dit wilde ik bereiken voor mijn eerste My EQ Boutique collectie: Veelzijdig, Inspirerend, Voordelig en Direct Beschikbaar! Wat wil je nog meer? 

XXX Annika
* Belangrijk: Dit is GEEN Inklingo collectie patroondelen om lijntjes mee op stof te printen!

ENGLISH

Yesterday I told you how my My EQ Boutique Block Collection Inklingo Dresden Plate Pieced Variations* is useful to different groups of quilters. Today I have more good news about the blocks.

Versatile

The blocks are based on Linda Franz‘s work, her Inklingo Shape Collections for Dresden Plate Basic Pieced and Dresden Plate Fancy Pieced. Especially the Dresden Plate Fancy Pieced is wonderfully versatile, and I wanted to introduce that to My EQ Boutique users as well.

We wanted to select only blocks that are suitable for (simple) foundation piecing, which means many possible Inklingo blocks are not included. We did this for non-Inklingo quilters.

Block 1 Variation

Inklingo quilters do not have to foundation piece, because they already have the helpful lines on their fabric. Inklingo quilters can choose from more methods, and from many more shapes (and blocks).

But even with my limited selection of Inklingo shapes, you can make each of my 12 blocks in at least 5 different ways.

How to do this?

You can combine parts of different blocks into one new block. I made an overview of possible varieties of block 12, a block with very simple blades.

At the top left you see block 12 as it is in My EQ Boutique. I kept the blades the same throughout, and only varied the other parts. For clarity I colored all in mostly just red and white.

Block 12 Variations - Blok 12 Variaties

That’s a lot of varieties of just one block! Think what you could do with more colors and fabric prints (stripes in the blades! fussy cutting for the circles!).

If you want to make your own variations remember these options:

 1. No ring of triangles
 2. 1 ring of triangles
 3. 2 rings of triangles
 4. Appliqué motif, only the circular section, without the backgrounds that finish the block square
 5. Fan Block, make a quarter or half block (either with or without triangle rings!).

And you can make more variations, by:

 • Changing the rotation of the rings with triangles
 • Changing the distribution of light and dark
 • Using the Fan Blocks as appliqué motifs
 • Using the larger center circle of block 10 for other blocks.
 • Appliquéing the smaller center circle on top of the larger center circle

Block 3 Variation

Inspiring

Yesterday I already showed some exciting inspiration quilts using the blocks as My EQ Boutique shows them. Some people were very surprised that you could make quilts like that with these blocks.

All the variations above offer even more inspiration! The possibilities to let your own creativity shine are endless!

Value for Money

As you can see, this collection offers great value for money because you get over 100 patterns for the price of 12 when you buy the collection. Oh yes, the Dutch like value for money ;-), and we don’t mind sharing that with all nationalities.

Also, you have the option of buying a single block, so you never have to pay for blocks you don’t expect to use.

Instantly Available

I also love that My EQ Boutique is downloadable too, for good reasons: Instantly available! No shipping! No handling fees! No customs or duty! ‘Green’!

This is what I wanted for my very first My EQ Boutique Block collection: Versatile, Inspiring, Value for Money and Instantly Available! What more could you ask for?

XXX Annika

*Important: This is NOT an Inklingo Collection of Shapes for printing lines on fabric!

Advertisements

2 comments on “More about My First Block Collection

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s