EQ7: How to Merge Blocks

zZz Quilt from the letter themed March 2012 Club EQ Challenge

Click here to go straight to English

De uitdaging voor de juni 2012 Club EQ Challenge is om een quilt te ontwerpen met ‘Merged’ [samengevoegde] blokken.

Ik gebruik de Merge Block functie regelmatig, want ik vind hem heel handig. In mijn bovenstaande inzending voor de Letter Club EQ Challenge, van maart 2012, zaten ook al een paar Merged blokken, en ik kreeg een verzoek om uit te leggen hoe ik twee blokken had samengevoegd. Het is nu actueel, dus hier komt ‘ie.

Beginnen met ‘Merge Blocks’, vanaf de ‘Block Worktable’ in EQ7

In EQ kun je, zonder te tekenen, nieuwe blokken creëren door twee bestaande blokken samen te voegen. Dat doe je met een van de Serendipity Block Tools, ‘Merge Blocks’. Daarmee plaats je een compleet blok naar keuze in een ‘lapje’ van een Easy Draw achtergrondblok.

In de Help-sectie staat precies welke blokken geschikt zijn als achtergrondblok. Ik vind dat lastig te onthouden, maar gelukkig selecteert EQ automatisch alle geschikte blokken in je Project Schetsboek.

Links geschikte achtergrondblokken, rechts alle blokken in je schetsboek. Beide blokken rechts zijn al een keer ‘gemerged’. In het midden zie je dat je een blok niet alleen in vierkante lapjes kunt plaatsen!

Je kunt een blok plaatsen in vierkanten, rechthoeken en parallellogrammen (bijv. de punt van een ster) van het achtergrondblok. EQ selecteert zelf automatisch een ‘lapje’ om je blok in te plaatsen, maar je kunt ook andere lapjes kiezen (aanklikken) om het blok van je keuze in te zetten.

Vaak staat het blok er net anders in dan je het hebben wilt. Door in het middelste plaatje op het ingevoegde blok te klikken draai je het een kwartslag.

Als je tevreden bent met je blok klik je op ‘Add to Sketchbook’. Het blok dat je zojuist hebt opgeslagen kun je weer verder bewerken.

Voor de zZz Quilt hierboven heb ik een Z-blok getekend. Toen het af was, besloot ik dat ik een paar blokken wilde met die Z en daaromheen wat onregelmatige randjes.

Maar in EQ kun je niet zomaar een blok uitbreiden. Je kunt een bestaand blok niet groter maken door er iets omheen te tekenen, zoals je dat op papier zou doen.

Je zou kunnen overwegen om alle lijnen van het blok te selecteren en te verkleinen (‘resize’) en te kopiëren naar een blok met alleen een ‘randje’. Maar dan heb je twee problemen:

 • Je moet het percentage om te verkleinen exact berekenen. 
 • De kans is groot dat er een of meerdere lijnen niet goed vastklikken aan de lijnen van je randje. 

Dan ben je je gekopieerde lijnen kwijt, of erger, EQ loopt helemaal vast als je probeert je blok op te slaan. Dan loop je het risico dat je daarna je project helemaal niet meer kunt openen. 

Met ‘Merge Blocks’ heb je daar allemaal geen last van. Laat het Z-blok zoals het is, en teken gewoon een nieuw blok met (alleen) het gewenste randje. Voeg ze daarna automatisch samen. Geen gedoe met Snap Settings of andere berekeningen.

Ik laat hier wat plaatjes zien van de verschillende stappen.

Als je beide blokken in je Schetsboek hebt, open je de Merge Block Tool. Alle geschikte achtergrondblokken vind je in de linkerkolom. Alle blokken in je Schetsboek staan in de rechterkolom.

Selecteer eerst je gewenste achtergrondblok in de linkerkolom. Ga dan de rechterrij af totdat het plaatje in het midden het juiste blok in het achtergrondblok toont.

Bij mij stond hij automatisch in het goede vlak van het achtergrondblok, maar op zijn kop. Na een klik (of twee) op het ingevoegde blok stond hij goed gedraaid.

Als je het blok opslaat in je schetsboek, verschijnt hij ook automatisch in de rechterkolom in het ‘Merge Blocks’ overzicht. Je kunt hem dus gelijk weer invoegen in het blok met het randje! Dat heb ik dan ook gedaan.

Helaas verschijnt een merged blok niet in de linkerkolom. Je kunt het dus niet als achtergrondblok gebruiken. Dat is jammer, want soms wil ik in een achtergrondblok in meerdere lapjes een ander blok zetten (bijv. in alle punten van een ster). Misschien in de volgende versie van EQ?

Ondertussen heb ik mijn ontwerpen voor de Club EQ Challenge van juni ook al ingezonden, met een sampler quilt en een leuke quilt met twee keer samengevoegde blokken. Als je mijn projectbestand met die ontwerpen wilt hebben, moet je meedoen aan de juni Challenge, uiterlijk 30 juni a.s. Nu je weet hoe je blokken moet Mergen, is meedoen een eitje! 

XXX Annika

ENGLISH

The June Club EQ Challenge is to design a quilt with Merged Blocks.

I often use the Merge Block feature, because I find it really useful. My above entry for the Letter Challenge, for March 2012, also had a few Merged blocks, and I got a request to explain how I merged these blocks. Since my explanation might come in handy now, here goes: 

Starting to Merge Blocks, on the Block Worktable in EQ7

In EQ you can create new blocks without drawing, by merging two existing blocks. You do that with one of the Serendipity Block Tools, ‘Merge Blocks’. With that feature, you place an entire block of your choice into a ‘patch’ of an Easy Draw background block.

Left the suitable receiving blocks, right all blocks in the Sketchbook. The blocks shown are already merged once. In the middle the preview of merging blocks. Note that you can place blocks into non-square patches!

The EQ Help section explains exactly which blocks qualify as background block. I find it difficult to remember, but fortunately EQ automatically picks all suitable blocks from your project Sketchbook. You can place a block into squares, rectangles and parallellograms (like the point of a star). 

EQ automatically picks a ‘patch’ to place your block in, but you can select different patches (by clicking the patch) to put your selected block in. Often the block will be placed with a different rotation than you want.

By clicking the inserted block in the preview, you rotate it by 90 degrees. If you are happy with the block, click ‘Add to Sketchbook’. The block you just saved can be edited further.

For the zZz Quilt above I drafted a Z Block. After it was finished, I decided I wanted some strips around it, but you can’t just add to a block in EQ, like you would when drafting on paper.

You could select all the lines of the block and resize, and copy it into a block with the strip you want. But then you have to deal with two things:

 • You need to calculate the percentage to resize. 
 • The chance that one or more lines don’t snap to the lines of the strip. 

Then your lines are gone, or worse, EQ will get stuck while trying to save your block. You risk being unable to open your entire project after that.

With Merge Blocks you don’t have to deal with all that. Just leave the Z Block as is and draft a new block with (just) the desired strip. Then merge them automatically. You don’t have to think about Snap Settings or other calculations.

I am showing you some pictures of the steps involved.

If you have both blocks in your Sketchbook, you open the Merge Block Tool. You will find all suitable background blocks in the left column. Every block from your Sketchbook will be in the right hand column.

First, select your desired background block in the left column. Then, move down the right hand column until the picture in the middle shows the right block merged into your selected background block.

With this block EQ automatically placed it in the right patch of the background block, but rotated. After a click (or two) on the inserted block, it was oriented correctly.

If you save the merged block in your sketchbook, it immediately appears at the bottom of the right hand column in the Merge Blocks overview. This means you can insert it into the block with the strip again, straight away! So I did.

Unfortunately, a merged block does not (ever?) appear in the left hand column. So you can’t use it as a background block.

That’s too bad, because sometimes I would like to put blocks into more than one patch of the background block (like in all points of a star). Maybe this will be a feature in the next version of EQ?

In the mean time, I have entered my designs for the June Club EQ Challenge, a sampler quilt and a fun quilt with twice merged blocks. If you would like to receive my project file for June, all you have to do is enter the Challenge by June 30. Now you know how to merge blocks, it’s easy! 

XXX Annika

Advertisements

10 comments on “EQ7: How to Merge Blocks

 1. Pingback: Club EQ Challenge Designs June 2012 | Stof genoeg

 2. Pingback: How to Merge Blocks from Stofgenoeg Blog | EQ Blog

 3. Like you, I also wanted to put more than one patch in the background block and found a work-around. I put the block on the block workspace and copied and pasted the part I wanted into the background patches. Worked like a charm; maybe one of these will make it into my challenge submission.
  Jacquelyn

  • Thank you Jacquelyn, for reminding me about this possibility.

   I sometimes run into trouble with copying and pasting, when my lines don’t snap into place.

   So I did a little experimenting with using Clip&Flip after merging blocks. Super easy!
   Of course this only works well for symmetrical blocks. None of these experiments made it into my entry, but maybe I will show some of them on my blog later.

   Annika

 4. This is absolutely wonderful stuff. I shall have to use this tutorial in the future. It is written in a simple way so that I can follow it easily.

  • Thank you Lou! That is good to hear.

   All the Serendipity Block Tools are fun to play with, not only the Merge Block tool.
   Frame Block, Tilt Block, Clip&Flip, Shrink&Flip, Kaleidoscope and Fancy Star also offer endless ways of creating new blocks without drawing.

   Annika

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s