Foundation Piecing Tips – Part 1 – for My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations #11

Testblok, My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations nr. 11

Click here to go straight to English

Ik heb jullie in deze post beloofd meer te vertellen over hoe ik mijn proefblok voor mijn My EQ Boutique patronen heb genaaid, en wat ik heb geleerd.

Er zitten geïllustreerde Engelstalige naai-instructies in de My EQ Boutique collectie blokpatronen Inklingo Dresden Plate Pieced Variations. Maar omdat ik hier wat meer ruimte heb, geef ik hier nog wat meer informatie.

Dit blok is 15 inch [38,1 cm.], en het bestaat uit vier identieke kwart blokken. Door ze allemaal op een andere manier te maken kon ik mooi wat dingen uitproberen en vergelijken.

Achterkant van het blok, bijna af

Aan de achterkant van het blok kun je zien dat ik de kwart blokken verschillend gemaakt heb. Het deel linksboven heeft aan de ronde naden bijv. geen papieren naadtoeslag.

Patroon met of zonder naadtoeslag?

Mijn advies: Print je foundation patronen met een kwart inch naadtoeslag rondom. 

Door o.a. Karen K. Stone en Jacqueline de Jonge (Be Colourful), zeer ervaren paper piecers en quiltleraren, wordt aangeraden om (in elk geval voor het op elkaar stikken van ronde patroondelen) je foundations zonder naadtoeslag te nemen. (Je stoffen patroondelen hebben uiteraard wel voldoende naadtoeslag.) Dit omdat het naaien van een ronde naad makkelijker zou zijn zonder de extra dikte van het papier.

Maar ik vond het naaien juist lastiger zonder de naadtoeslag op papier. Het zal wel persoonlijke voorkeur zijn, en mogelijk ook mijn gebrek aan ervaring. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de ronding van de naad, en van je foundation materiaal, dus ik raad je aan te testen welke naaimethode jou het beste bevalt.

Maar als je je patronen print met naadtoeslag, kun je die er later gemakkelijk afknippen. Achteraf een exacte naadtoeslag toevoegen aan (ronde) patroondelen is lastiger, of onmogelijk, als je je patroondelen al hebt losgeknipt.

Foundation Materiaal

Paper Solvy

Ik heb als foundation materiaal Sulky Paper Solvy, wateroplosbaar papier, gebruikt. Ik had een paar vellen liggen, en dat wilde ik altijd nog eens testen. Voordelen van dit materiaal:

 • Het is dun, dat is prettig tijdens het naaien.
 • Het kan door de printer, dus je hebt snel een accuraat patroon.
 • Je spoelt het uit met koud water i.p.v. dat je het moet losscheuren na het naaien. 
 • Dat bespaart je:
  • Een vervelend klusje
  • Een heleboel tijd
  • Het risico op vervormen van je stof, vooral van lapjes die schuin-van-draad zijn.
  • Het risico van het ongewild lostrekken van stiksels. 

Het is mij goed bevallen, maar het is wel een beetje duur als je het gebruikt voor een hele quilt.

Zoals je op de foto kunt zien heb ik geen wateroplosbaar papier gebruikt voor de achtergronddelen. Mijn wateroplosbare papier was namelijk op.

Voor de achtergronddelen heb ik freezer paper (FP) als foundationmateriaal gebruikt. Het patroon voor het achtergronddeel heb ik 2x (met naadtoeslag) op een vel FP geprint. Die heb ik uitgeknipt en op de stof gestreken.

Vervolgens heb ik de stof heel exact om het patroon heen uitgeknipt. Daarna heb ik de patronen van de stof afgetrokken, en het strijken en knippen herhaald  voor de andere twee achtergronddelen.

FP, vellen van Jenkins, rol van Reynolds

Voordelen van FP als foundation materiaal zijn o.a.:

 • Ik heb het altijd in huis (omdat je het nodig hebt voor Inklingo).
 • Het kan door de printer.
 • Het hecht tijdelijk aan de stof door te strijken (dus geen spelden nodig, en je stof blijft schoon). 
 • Patroondelen van FP kun je meerdere malen opnieuw gebruiken, (als je tenminste niet door het papier heen stikt).
 • Het is goedkoper dan wateroplosbaar papier. 

Blok 11 zoals hij in de My EQ Boutique patronencollectie zit

Snijden van de stof

Tip! Snijd je stoffen voor het foundation piecen in repen. Voor dit patroon kun je alle repen van gelijke breedte nemen.

Repen snijden van allemaal gelijke breedte is veel sneller en gemakkelijker dan alle patroondelen eerst aftekenen met voldoende naadtoeslag, en daarna stuk voor stuk netjes uitknippen.

Het werken met repen maakt het ook eenvoudig om je secties in een ketting te naaien (chain piecing). Dat werkt efficiënt en tijdbesparend, als je tenminste zeker weet dat je alles goed doet. Ik raad je daarom aan altijd eerst een (kwart) proefblok te maken voordat je gaat chain piecen.

Ik heb mijn stoffen (behalve de achtergrondstof) in repen van 2 inch [ca. 5,1 cm.] breed gesneden, over de langste zijde van mijn lap.

Let op! Als jij je patroon op een andere maat uitprint, dan moeten je repen natuurlijk ook breder of smaller zijn dan 2 inch. 

Mijn repen waren niet allemaal even lang, dat hoeft ook niet. Ik heb resten gebruikt, stukken van hele meters, en fat quarters, die samen ruim voldoende waren voor één blok. Ik ben gewoon begonnen met een paar repen snijden van elke stof, en heb bijgesneden wanneer dat nodig was.

Omdat dit een proefblok was heb ik vrij veel moeten uithalen, en daarmee stof verknoeid. Ik zou dus niet kunnen zeggen hoeveel stof (repen) je nodig hebt voor één blok.

En, omdat je My EQ Boutique patronen op elke gewenste maat kunt afdrukken, zul je zelf moeten inschatten hoeveel stof je nodig hebt voor jouw maat blok.

Ring-met-driehoekjes-sectie, achterkant, vóór het bijsnijden van de ronde naadtoeslagen – De papieren foundation is in de naadtoeslagen helemaal rondom vastgestikt aan de stof

Foundation piecen van de cirkel

Tip! Knip je kleurvoorbeeld van het blok in losse secties, en kijk tijdens het naaien alleen naar de juiste sectie.

Tip! Houd tijdens het naaien consequent dezelfde kant (hol of bol) van je foundations van je af, om te voorkomen dat je je kleurvolgorde in de verkeerde richting naait.

Met drie of meer kleuren, kan het naaien van de juiste kleurvolgorde verwarrend zijn. Ik heb zelf meermaals stukken van de ringen met driehoekjes moeten uithalen, doordat ik:

 • Mijn foundation verkeerd om had liggen t.o.v. van mijn plaatje met kleurvoorbeeld, of
 • Op het voorbeeld keek naar de verkeerde ring met driehoekjes.

Met bovenstaande tips kun jij dat voorkomen. Leg je kleurvoorbeeld dus ook altijd in dezelfde richting als je foundation patroon.

Nou, het was al best veel info, en er komt nog meer! In een (of meerdere) volgende post(s):

 • Beginnen met naaien
 • Naaien op of naast de patroonlijnen?
 • Persen en bijsnijden van de naadtoeslagen
 • Verder met naaien van de rechte naden
 • Aan elkaar naaien van twee secties (ronde naden)
 • In elkaar zetten en afwerken van het blok
 • Quilten 
 • Binden
 • Etiket 
 • Ophangringetjes

XXX Annika

ENGLISH

In this post I promised to tell you more about how I made my sample block for my My EQ Boutique patterns, and what I have learned, while doing that.

Illustrated sewing instructions (in English) are included in the My EQ Boutique collection of block patterns Inklingo Dresden Plate Pieced Variations. But because I have more space here, I will give some more information here.

Backside of the block, almost finished

This block measures 15 inches, and it is made of four identical quarter blocks. Making them all in a different way gave me the opportunity to test and compare a few things.

The backside of the block shows you that I made the quarters differently. The part in the top left has no paper seam allowance in the curved seams, for instance.

Pattern with or without seam allowance?

My advice: Print your foundation patterns with a quarter inch seam allowance all around.

Karen K. Stone and Jacqueline de Jonge (Be Colourful), very experienced paper piecers and quilt teachers, recommend to use foundations without seam allowance (for joining curved seams, at least). (Of course your fabric shapes will have sufficient seam allowance). This because sewing a curved seam would be easier without the added bulk of the paper.

I, however, found  piecing more difficult without the paper seam allowance. It is probably a matter of personal preference, and possibly my lack of experience. And of course it would depend on the curve of the seam and your foundation material, so I recommend you test and see which sewing method you prefer.

If you print your patterns with seam allowance, you can easily cut them off later. Once you have printed, it will not be so easy to add an accurate seam allowance to a curved edge, if not completely impossible, if you have already cut out your pattern sections.

Foundation Material

Paper Solvy

For foundation material I used Sulky Solvy Paper, water soluble paper. I had a couple of sheets handy, and I had been wanting to try these for some time.

Advantages of  this material:

 • It is thin, which is nice during sewing.
 • You can run it through the printer, so you quickly have an accurate pattern.
 • You rinse it out with cold water, instead of having to tear it out after sewing.
 • That saves you:
  • A boring chore
  • Lots of time
  • The risk of distorting your fabric, especially with bias-grain patches.
  • The risk of accidentally ripping out stitches.

I was very pleased with this foundation, but it is a bit pricey if you use it for an entire quilt.

As you can see in the photo of the back of the block, I did not use water soluble paper for the background shapes. That’s because I ran out of it. I used freezer paper (FP) as foundation material for the backgrounds.

FP, vellen van Jenkins, rol van Reynolds

I printed the pattern for the background (including seam allowance) twice on a sheet of FP. I cut them out, and ironed them to fabric.

Next, I cut them out neatly around the pattern. I removed the patterns from the fabric, and repeated the ironing and cutting for the remaining two backgrounds.

Advantages of FP for foundations are (i.a.):

 • I always have it in stock (because you need it for Inklingo).
 • You can run it through the printer.
 • It bonds with fabric temporarily by ironing (so no need for pinning, and it leaves your fabric clean). 
 • Patterns are reusable several times (provided you avoid stitching through the paper).
 • It is cheaper than water soluble paper.

 

Block 11, as it appears in the My EQ Boutique block pattern collection

Cutting the fabric

Tip! Cut your fabrics for foundation piecing in strips. For this pattern you can make all strips of equal width.

Cutting strips of equal width is much easier and quicker than marking all your shapes separately with seam allowance, and then cut them out piece by piece, along the marked lines.

Using strips also makes chain piecing your sections easy. This is efficient and time saving, as long as you are sure you sew everything correctly. That is why I recommend to always make a test(quarter) block first, before starting to chain piece.

I cut my fabrics (except the background fabric) in 2 inch wide strips, along the longest side of my piece of fabric. 

Note! If you print your pattern at a different size, your strips need to be wider or less wide than 2 inches.

My strips were not of equal length, there is no need. I used scraps, yard pieces and fat quarters, all ample fabric for one block. I just started cutting off a few strips of each fabric, and cut more when necessary.

Because this was a test block, I had to do quite a bit of ripping, and wasted fabric that way. So I could not tell you how much fabric you need for one block, using strips.

Also, because you can print My EQ Boutique patterns at any size, you will have to figure out the amount of fabric you need for your block size.

Triangle ring section, back side, before trimming the seam allowances of the curved edges. – Note the foundation paper is stitched to the fabric all around the outside edges of the seam allowances.

Foundation piecing the circle 

Tip! Cut up your color reference block in separate sections, and only keep the section you are sewing handy for reference.

Tip! Always keep the same side of your foundations (concave or convex) facing towards you, to prevent sewing your color sequence in the wrong direction.

With three or more colors, foundation piecing the right color sequence can be confusing. I have had to rip out pieces of the triangle rings several times, because I:

 • Had my foundation facing the wrong way compared to my colored block picture, or
 • Was referring to the wrong ring with triangles in my example. 

If you apply the tips above you can avoid that. So, always remember to also put your colored block picture in the same direction as your foundation pattern.

Well, this was already a lot of information, but there is more to come! In a (or more) following post(s):

 • Starting the piecing
 • Sewing on or next to the pattern lines?
 • Pressing and trimming the seam allowances
 • Continuing piecing the straight seams
 • Joining two sections (curved seams)
 • Assembling and finishing the block
 • Quilting 
 • Binding
 • Label 
 • Hanging rings

XXX Annika

Advertisements

Sample Foundation Piecing Block Finished

Proefblok My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations nr. 11

Click here to go straight to English

Meer informatie over deze blokken

Eindelijk heb ik mijn proefblok voor mijn My EQ Boutique blokkencollectie Inklingo Dresden Plate Pieced Variations af! Als proefblok heb ik het meest complexe blok uit de collectie genomen.

Blok 11, zoals hij in de My EQ Boutique collectie zit

Ik laat het resultaat hier zien om aan te tonen dat dit blok over papier te naaien is, helemaal met de machine, door een vrij onervaren quilter (ik dus).

 • Ik heb maar een paar kleine quilts gemaakt, en heel weinig foundation piecing gedaan.
 • Ik had hiervoor nog nooit machinaal een ronde naad genaaid (en zelfs niet met de hand). 
 • Al helemaal niet met een papieren patroon.
 • Ik had nog nooit zoveel en zulke kleine puntjes in een blok genaaid.

Maar… het is me gelukt, dus dan kun jij het ook!

achterkant van het blok met het papier er nog op

Ik heb natuurlijk wel van alles fout gedaan en moeten uithalen, maar dat is logisch als je zelf de instructies nog moet schrijven, toch? Ik laat de foto’s aan je zien om aan te tonen dat een redelijke beginner dit kan doen, en om aan te tonen dat een niet-zo-perfect blok heel mooi kan zijn. Dus, gewoon proberen! Als je er toch tegenop ziet, maak het jezelf dan gemakkelijk door het blok met deze Inklingo collectie te maken!

Later zal ik meer vertellen over hoe ik het heb gedaan en wat ik heb geleerd tijdens het maken van dit blok. Het kan wel even duren, want a.s. vrijdag t/m zondag ga ik het quiltfestival in Groningen bezoeken, met mijn moeder. Kom ik jou daar misschien tegen?

Update 5 juli 2012: Lees mijn eerste post over het maken van dit blok hier.

ENGLISH

Back side of the block almost finished, paper still attached

I finally finished my sample block for my My EQ Boutique Block Collection Inklingo Dresden Plate Pieced Variations! I selected the most complex block from the collection to make as a sample block.

I am showing the result here to prove that it can be foundation pieced, completely by machine, by someone with very little experience in foundation piecing, too! (namely, me).

 • I only made a few small quilts, and did very little foundation piecing. 
 • Before this block, I had never ever sewn a curved patchwork seam, by hand nor machine! 
 • And certainly not with paper attached. 
 • Never before did I piece so many and such small points in one block. 

But… I did it, so I am sure you can too!

Of course I made mistakes and did some ripping out, but that is only natural for a sample block for which you have to invent your own instructions, right?

Block 11 as appearing in the My EQ Boutique collection

So, the pictures are meant to convince you that a fairly beginning quilter can make this block, and to show you that a not-quite-perfect block can be very beautiful. So no pressure, just try it! If you still have doubts, just make it easy on yourself by making this block with this Inklingo shape collection.

I will write more later about how I did it, and what I learned during the making of this block. It may take a while, because Friday thru Sunday I will be visiting the quilt festival in Groningen, with my Mother. Who knows, I may run into some of you there… 

Update 5 July 2012: Read my first post about making this block here.

XXX Annika

More about My First Block Collection

Click here to go straight to English

Meer informatie over deze blokken

Gisteren heb ik verteld hoe bruikbaar mijn My EQ Boutique blokkencollectie Inklingo Dresden Plate Pieced Variations* is voor verschillende groepen quilters. Vandaag heb ik meer goed nieuws over de blokken zelf.

Block 1 Variation

Veelzijdig

De blokken zijn gebaseerd op het werk van Linda Franz, en haar Inklingo collecties patroondelen voor Dresden Plate Basic Pieced en Dresden Plate Fancy Pieced. Vooral de Dresden Plate Fancy Pieced collectie patroondelen is geweldig veelzijdig. Daar wilde ik My EQ Boutique gebruikers ook mee laten kennismaken.

We wilden blokken selecteren die allemaal geschikt zijn voor (eenvoudige) foundation piecing, en daardoor vielen er al direct veel mogelijke Inklingo-blokken af. We hebben dit gedaan voor niet-Inklingo-quilters.

Inklingo-quilters hoeven niet te foundation piecen, want zij hebben de behulpzame lijntjes al op hun stof. Ze hebben dus keuze uit veel meer technieken, en uit veel meer patroondelen (en dus blokken).

Maar zelfs met mijn beperkte selectie van Inklingo-patroondelen, kun je elk van mijn 12 blokken op minstens 5 verschillende manieren maken.

Hoe doe je dat?

Je kunt delen van verschillende blokken combineren tot een nieuw blok. Ik heb een overzicht gemaakt van variaties op blok 12, een blok met heel simpele wieken.

Linksboven zie je blok 12 zoals hij in My EQ Boutique zit. Ik heb de wieken (of spaken) steeds hetzelfde gehouden, alleen met de rest gevarieerd. Voor de duidelijkheid heb ik ze zoveel mogelijk in alleen rood en wit gekleurd.

Block 12 Variations - Blok 12 Variaties

Dat zijn heel veel mogelijke variaties op maar 1 blok! Bedenk eens wat je nog meer kunt doen met meer kleuren en stofdessins (strepen in de spaken! fussy cutting voor de cirkels!).

Je kunt elk blok dus maken in de volgende variaties:

 1. Geen ring met driehoekjes 
 2. 1 ring met driehoekjes 
 3. 2 ringen met driehoekjes 
 4. Appliquémotief, alleen het ronde middendeel, zonder de achtergrond die het blok vierkant maakt
 5. Waaierblok, maak een kwart of een half blok (met of zonder ringen met driehoekjes!).
En hiermee kun je nog verder variëren, door:
 • Verandering van de stand van de ringen met driehoekjes (vergelijk bijvoorbeeld blok 8 met blokken 7 en 9)
 • Licht en donker anders te verdelen in het blok
 • Waaierblokken als appliquémotief te maken
 • De grotere middencirkel van blok 10 te appliqueren op de andere blokken
 • De kleinere middencirkel over de grotere te appliqueren. 

Block 3 Variation

Inspirerend

Gisteren heb ik al een paar opwindende inspiratiequilts laten zien met de blokken zoals My EQ Boutique ze toont. Sommige mensen waren al heel verrast dat je met die blokken zulke quilts kunt maken. Al deze variaties bieden nog veel meer inspiratie! De mogelijkheden om je eigen creativiteit hierop los te laten zijn eindeloos! 

Voordelig

De Inklingo Dresden Plate Pieced Variations My EQ Boutique collectie is dus Heel Voordelig, want je krijgt meer dan 100 patronen voor de prijs van 12 als je de hele collectie koopt. Ja, de Hollanders houden van waar voor hun geld ;-), en dat mogen andere nationaliteiten ook best weten.

Maar je kunt ook een enkel blok kopen, dus je hoeft nooit te betalen voor blokken die je niet nodig hebt.

Direct Beschikbaar

Ik vind het ook geweldig dat je My EQ Boutique kunt downloaden! Want: Direct beschikbaar! Geen verzendkosten! Geen importheffing of wat dan ook! ‘Groen!’

Dit wilde ik bereiken voor mijn eerste My EQ Boutique collectie: Veelzijdig, Inspirerend, Voordelig en Direct Beschikbaar! Wat wil je nog meer? 

XXX Annika
* Belangrijk: Dit is GEEN Inklingo collectie patroondelen om lijntjes mee op stof te printen!

ENGLISH

Yesterday I told you how my My EQ Boutique Block Collection Inklingo Dresden Plate Pieced Variations* is useful to different groups of quilters. Today I have more good news about the blocks.

Versatile

The blocks are based on Linda Franz‘s work, her Inklingo Shape Collections for Dresden Plate Basic Pieced and Dresden Plate Fancy Pieced. Especially the Dresden Plate Fancy Pieced is wonderfully versatile, and I wanted to introduce that to My EQ Boutique users as well.

We wanted to select only blocks that are suitable for (simple) foundation piecing, which means many possible Inklingo blocks are not included. We did this for non-Inklingo quilters.

Block 1 Variation

Inklingo quilters do not have to foundation piece, because they already have the helpful lines on their fabric. Inklingo quilters can choose from more methods, and from many more shapes (and blocks).

But even with my limited selection of Inklingo shapes, you can make each of my 12 blocks in at least 5 different ways.

How to do this?

You can combine parts of different blocks into one new block. I made an overview of possible varieties of block 12, a block with very simple blades.

At the top left you see block 12 as it is in My EQ Boutique. I kept the blades the same throughout, and only varied the other parts. For clarity I colored all in mostly just red and white.

Block 12 Variations - Blok 12 Variaties

That’s a lot of varieties of just one block! Think what you could do with more colors and fabric prints (stripes in the blades! fussy cutting for the circles!).

If you want to make your own variations remember these options:

 1. No ring of triangles
 2. 1 ring of triangles
 3. 2 rings of triangles
 4. Appliqué motif, only the circular section, without the backgrounds that finish the block square
 5. Fan Block, make a quarter or half block (either with or without triangle rings!).

And you can make more variations, by:

 • Changing the rotation of the rings with triangles
 • Changing the distribution of light and dark
 • Using the Fan Blocks as appliqué motifs
 • Using the larger center circle of block 10 for other blocks.
 • Appliquéing the smaller center circle on top of the larger center circle

Block 3 Variation

Inspiring

Yesterday I already showed some exciting inspiration quilts using the blocks as My EQ Boutique shows them. Some people were very surprised that you could make quilts like that with these blocks.

All the variations above offer even more inspiration! The possibilities to let your own creativity shine are endless!

Value for Money

As you can see, this collection offers great value for money because you get over 100 patterns for the price of 12 when you buy the collection. Oh yes, the Dutch like value for money ;-), and we don’t mind sharing that with all nationalities.

Also, you have the option of buying a single block, so you never have to pay for blocks you don’t expect to use.

Instantly Available

I also love that My EQ Boutique is downloadable too, for good reasons: Instantly available! No shipping! No handling fees! No customs or duty! ‘Green’!

This is what I wanted for my very first My EQ Boutique Block collection: Versatile, Inspiring, Value for Money and Instantly Available! What more could you ask for?

XXX Annika

*Important: This is NOT an Inklingo Collection of Shapes for printing lines on fabric!

Annika a My EQ Boutique Designer!

Inklingo Dresden Plate Pieced Variations, My EQ Boutique Block Collection

Click here to go straight to English

Ik heb opwindend nieuws: Ik ben de nieuwste My EQ Boutique* Designer!

Mijn eerste collectie blokpatronen ‘Inklingo Dresden Plates Pieced Variations‘ is sinds gisteren te koop in deze bijzondere patronenwebwinkel. Je kunt ze direct downloaden, en zelf (papieren) patronen of malletjes afdrukken voor deze 12 blokken (hierboven). 

Belangrijk: Dit is GEEN Inklingo-collectie Patroondelen om lijntjes op stof te printen!

Voor jou?

Ik heb deze My EQ Boutique blokkencollectie ontworpen voor drie verschillende groepen gebruikers:

1. Quilters die deze blokken willen maken zonder EQ7 of Inklingo.

Geen van beide heb je nodig om deze blokken te kunnen gebruiken. Met niets meer dan My EQ Boutique kun je je blok(ken) na het downloaden groot op je scherm bekijken, in een 4×4 setting herhalend bekijken, en zelf je patronen printen.

Print precies wat je nodig hebt, malletjes of een patroon voor foundation piecing, in elke gewenste maat (centimeters of inches). Ik geef je zelfs tips en geïllustreerde naai-instructies (in het Engels) bij je blokken.

Een pdf met naai-instructies is inbegrepen

2. Quilters met EQ7, die hun eigen quilts met deze blokken willen ontwerpen en inkleuren.

Link je My EQ Boutique collectie aan EQ7, en dan kun je zelfs nieuwe blokken tekenen door simpelweg mijn blokken aan te passen. Print malletjes of een patroon voor foundation piecing in elke gewenste maat, en laat EQ uitrekenen hoeveel stof je nodig hebt. EQ7 geeft geen naai-instructies, maar die heb je dankzij My EQ Boutique wel!

3. Quilters met de Inklingo-collectie patroondelen voor Dresden Plate Fancy Pieced en EQ7, die deze blokken in 9, 12 of 15 inch willen maken.

Ontwerp met mijn blokken je eigen quilt in EQ7, en print dan de benodigde patroondelen met Inklingo gewoon rechtstreeks op je stof. Kies je favoriete methode, hand of machine, en naai je quilt gemakkelijk en snel, dankzij de voordelen van Inklingo:

 • Duidelijke naai-instructies in het Inklingo Dresden Plate Design Book,
 • Lijntjes en markeringen op je lapjes. 
 • De benodigde hoeveelheid stof staat aangegeven in de Inklingo pdf met je collectie patroondelen.

Dus: Iedereen kan deze mooie blokken maken, het enige wat je nodig hebt zijn de My EQ Boutique blokken. EQ7 en Inklingo zijn handig, maar niet noodzakelijk.

Kwart 9 inch Blok: Een Strik!

Er zitten blokken bij voor beginners (blok 1 t/m 6) en voor meer gevorderde quilters. In het overzicht met ‘inspiratiequilts’ zie je voorbeelden van kleine, simpele quilts, maar ook grotere, bewerkelijke quilts met de meer gevorderde blokken.

This slideshow requires JavaScript.

Meer inspiratie kun je vinden in Linda FranzDresden Plate Design Book, een download die je los kunt kopen voor slechts 10 US dollar, of gratis krijgt bij aankoop van een van de Inklingo Dresden Plate Collecties Patroondelen.

(Als je het boek los koopt krijg je het aankoopbedrag weer terug als je daarna een bijbehorende collectie patroondelen koopt. Dit geldt trouwens voor al Linda’s Design Boeken!)

Nou, ik heb nog veel meer te vertellen over deze collectie blokken, dus binnenkort meer!

*Lees meer over My EQ Boutique, een bijzondere online patronenwinkel, in deze post.

XXX Annika

ENGLISH

New Designer for My EQ Boutique!

I have some exciting news: I am the latest My EQ Boutique* Designer!

My first collection of blocks ‘Inklingo Dresden Plate Pieced Variations‘, is available for sale in this special online pattern shop. You can download them right now, and print your own (paper) patterns or templates for these 12 blocks (above). 

Important: This is NOT an Inklingo Shape Collection to print lines on fabric!

For you?

I designed this My EQ Boutique block collection for three different groups of users:

1. Quilters who want to make these blocks without EQ7 or Inklingo.

You don’t need either of these to be able to use these blocks. With nothing more than just My EQ Boutique, after downloading your blocks, you can zoom in, watch one in a 4×4 repeat, and print patterns yourself.

Print exactly what you need, templates or a foundation piecing pattern, in any size (inches or centimeters). I am even providing tips and illustrated sewing instructions with your blocks.

A pdf with sewing instructions is included

2. Quilters with EQ7, who want to design and color their own quilts with these blocks.

Link your My EQ Boutique collection to EQ7, and you can even draw new blocks, by simply adapting my blocks. Print templates or a foundation piecing pattern, in any size. Let EQ calculate yardage. EQ7 does not provide sewing instructions, but you have them thanks to My EQ Boutique!

3. Quilters with the Inklingo Collection of Shapes for Dresden Plate Fancy Pieced, and EQ7, who want to make these blocks in 9, 12 or 15 inches.

Design your own quilt, using my blocks in EQ7, and then print the necessary templates directly on your fabric with Inklingo. Pick your own favorite method, hand or machine, and sew your quilt quickly and easily, thanks to Inklingo’s advantages:

 • Clear sewing instructions in the Inklingo Dresden Plate Design Book
 • Lines and marks on your patches,
 • Yardage requirements are provided in the Inklingo pdf with the Shape Collection.

So, anyone can make these beautiful blocks, all you need is the My EQ Boutique blocks. EQ7 and Inklingo are very handy, but not necessary.

Quarter 9 inch Block: a Bow!

There are blocks for beginners (block 1-6), and for more advanced quilters. In the overview of ‘inspiration quilts’ you will find examples of small, simple quilts, but also of large, elaborate quilts with the more advanced blocks.

This slideshow requires JavaScript.

More inspiration can be found in Linda Franz‘s Dresden Plate Design Book, a download you can buy separately for only $10, or get for free with purchase of one of the Inklingo Dresden Plate Shape Collections.

(If you buy the book separately, you will get a discount worth the price of the book when you purchase one of the related Shape Collections. And this goes for all of Linda’s Design Books!)

I have got lots more to tell you about this block collection, so more soon

*Read more about My EQ Boutique, a very special online pattern shop, in this post.

XXX Annika

Do you know My EQ Boutique?

Gratis blokkencollecties - Free block collections

Click here to go straight to English

Kennen jullie My EQ Boutique al? My EQ Boutique is een heel bijzondere online quiltpatronenwinkel, waar je echt eens moet gaan kijken.

Voor quilters in Europa is er een heel goede reden om patronen en boeken via downloadwinkels te kopen. Bijna al onze quiltspulletjes moeten vanuit bijv. de Verenigde Staten naar onze winkels worden verscheept of ingevlogen. Daardoor komen er voor ons allemaal kosten bij en zijn die spullen hier veel duurder dan in Amerika. Voor quiltstoffen, rolmessen, patronen, linialen, malletjes, boeken en tijdschriften betaal je hier soms wel het dubbele.

Maar niet bij de downloadwinkels, zoals Inklingo of My EQ Boutique. Geen verzendkosten, geen extra belastingen of douanerechten, geen marge voor ‘wederverkopers’. Dat maakt deze winkels voor ons in vergelijking heel goedkoop. Nou wil ik wel dat jullie allemaal klant blijven bij de plaatselijke quiltwinkels, en niet voor alles online gaan shoppen. Maar…

…Inklingo en My EQ Boutique bieden allebei echt iets unieks, wat je quiltwinkel domweg niet biedt. Over de unieke voordelen van Inklingo kun je al genoeg info vinden op dit blog. Maar over My EQ Boutique heb ik het nog nooit gehad.

My EQ Boutique is een quiltpatronenwinkel van de Electric Quilt Company, waar mijn geliefde quiltontwerpsoftware ook vandaan komt. Dus je weet dat het een vertrouwd adres is, met een hoge standaard voor kwaliteit en klantenservice. En waarom wil ik nou dat alle quilters daar eens gaan kijken?

Elk My EQ Boutique patroon komt precies op maat gesneden voor jou (of mij)!

Je koopt alleen wat je nodig hebt: patronen voor losse quiltblokken of een patroon voor een hele quilt. De blokken komen in collecties van 8 – 25 stuks. Als je een hele collectie koopt krijg je flinke korting. Maar je kunt ook een enkel blokpatroon kopen voor een klein bedrag, dus je hoeft nooit te betalen voor blokken die je toch niet gebruikt. 

Het is veelzijdig: De patronen kun je zelf thuis printen op elke gewenste maat, en voor elke voor het blok geschikte techniek. Je kiest zelf of je een bepaald blok met malletjes wilt maken, of met een foundation piecing patroon. Je kiest zelf of je naadtoeslagen om bijvoorbeeld je malletjes wilt, en zo ja, hoe breed. Spiegelbeeld of niet. Elk patroondeel 1x, of zoveel mogelijk op een vel. En dat alles kan ook in centimeters! (Standaard staat My EQ Boutique ingesteld op inches). 

My EQ Boutique is simpel. Je hebt GEEN EQ quiltontwerpsoftware nodig om My EQ Boutique blokken te kunnen gebruiken. Alles wat je nodig hebt krijg je automatisch gratis van My EQ Boutique als je je eerste blok of collectie downloadt. Er zijn GRATIS blokcollecties om te downloaden. Er staan filmpjes op de website die laten zien hoe het allemaal werkt. 

Deze Boutique is meer dan alleen een patronenwinkel, want als bonus kun je de blokken die je downloadt ook gebruiken, inkleuren en aanpassen in EQ7! Dus als het patroon je net niet bevalt, pas je het gewoon aan, en kun je voordat je stof koopt of knipt, precies zien hoe het wordt.

Dus: Goedkoop, Simpel, Exact op Maat en Gratis Proberen! Ik vind het geweldig :-) Wat vind jij?

XXX Annika

ENGLISH

Duidelijke instructies - Clear Instructions

Do you know My EQ Boutique? My EQ Boutique is a very special online resource for quilt patterns, that you really should check out.

For quilters outside North America there is a very good reason to buy downloadable patterns and books through online resources. Much of our quilting supplies have to be shipped from the USA to our local shops. That adds costs and makes all these goodies much more expensive than in the USA. For quilt fabrics, rotary cutters, patterns, rulers, templates, books and magazines we in The Netherlands sometimes pay double the original price.

But not so in download shops, like Inklingo or My EQ Boutique. No costs for shipping, extra taxes, custom’s fees, or margins for resellers. That makes these shops very cheap to us in comparison. I do want you to remain a loyal customer to your local quilt shop, and not go shopping for everything online. But…

…Inklingo and My EQ Boutique both offer something unique, something your quilt shop simply does not offer. You can already find lots of info on the unique advantages of Inklingo on this blog. But I have never talked about My EQ Boutique before.

My EQ Boutique is an online quilt pattern shop by the Electric Quilt Company, that also makes my beloved quilt design software. So I know it is a reliable resource, with high standards for quality and customer support. And why is it that I urge all quilters to check it out?

Every My EQ Boutique pattern comes exactly made to measure for you (or me)!

You only buy what you need: patterns for just quilt blocks or a pattern for an entire quilt. The blocks come in collections of 8 – 25 blocks. When you buy an entire collection, you get a large discount. But you also have the option of buying a single block pattern for a small sum, so you never have to pay for blocks you will not be using.

It is versatile: You can print the patterns at home, in any size you desire, and for every technique that suits the block. You choose whether you want to make a block with templates or with a foundation piecing pattern. You choose whether you’ll have a seam allowance around your templates, and if so, how wide. Mirror image or not. Every pattern piece once, or as many as fit on a sheet. And you can do all of that in centimeters, too. (My EQ Boutique’s default setting is measurements in inches).

My EQ Boutique is simple. You do NOT need EQ quilt design software to be able to use My EQ Boutique blocks. You get everything you need automatically and for free when you download your first block or collection. You can downloads some collections FOR FREE. There are videos on the website that show how everything works.

This Boutique is more than just a pattern shop, because as a bonus, you can link the My EQ Boutique blocks to EQ7, and use, color and adapt them to your liking. So if the pattern is not exactly what you want, you simply change it, and, before you buy or cut any fabric, you can see exactly how it will turn out.

So: Economic, Made To Measure, Versatile, Simple, and Free Sampling! I love it :-) How about you?

XXX Annika