Starry Path Quilt Designs

Starry Path Quilt – blocks On Point – Inklingo block sizes 6, 8 and 9 inch available

Linda Franz keeps releasing new Inklingo shapes! I just can’t keep up. Not all of them are easy to draft and play with in EQ, so I am not showing designs with shapes from Willyne Hammerstein’s Millefiori books.

I have been playing with the recently released Starry Path blocks. Inklingo shapes are currently available for 6, 8 and 9 inch blocks. They are very nice just by themselves, in an on point setting.

If you add plain sashings in the background color, the stars have a little more space.

Starry Path Blocks on point. Same as above, but with plain sashings – original quilt design by Annika Kornelis

And of course, then you can add a small block in the cornerstones.

Starry Path Blocks On Point, with plain sashings and nine patch blocks in cornerstones. Original quilt design by Annika Kornelis.

I combined the Starry Path blocks with nine patch blocks, double nine patch blocks and the ‘bordered nine patch’ block. All these blocks are in EQ, so I did not have to draft anything. The Starry Path block is under the name of Interwoven Star.

Below are some more examples of the blocks in a straight set. Check the Inklingo Index of Shapes for the available squares, depending on the block size of your choice.

Starry Path Blocks in horizontal set, alternated with ‘bordered nine patch’ blocks. Original quilt design by Annika Kornelis.

Starry Path blocks in horizontal set, alternated with double nine patch blocks. Original quilt design by Annika Kornelis.

Well, I hope you are inspired to make an Inklingo Starry Path quilt!

XXX Annika

Advertisements

Drawing a Morse Star Block in EQ – Video

Medallion quilt with 18 inch Morse Star block in the centre, surrounded by a border of 9 inch Inklingo Stars. Original quilt design by Annika Kornelis – Medaillon quilt met 18 inch Morse Star in het midden, en daarom heen een rand van 9 inch Inklingo Stars. Origineel quiltontwerp van Annika Kornelis.

Click here to go straight to English

In mijn vorige post (alleen in het Engels) heb ik laten zien hoe ik het Inklingo Star blok heb getekend in EQ7. Vandaag gebruik ik Inklingo Star als basis voor het tekenen van het complexere Morse Star blok in EQ.

Het blok is complexer, maar het tekenen zelf is eenvoudiger. Het is eigenlijk vooral kopiëren en plakken. Als je het EQ projectbestand met Inklingo Star van Linda Franz (gratis!) hebt gedownload, kun je het Morse Star blok eenvoudig zelf creëren, zonder echt te tekenen.

18 inch Morse Star blokken in een horizontale setting, met 4.5 inch LeMoyne sterren. Origineel quiltontwerp van Annika Kornelis

Voor het tekenen van complexe blokken in EQ heb ik een paar ‘trucjes’. De belangrijkste:

 1. Importeer een afbeelding van het blok in EQ, en zet het op je ‘drawing board’ om over te trekken. Het kan je helpen het juiste raster en de bijbehorende snap settings te vinden.
 2. Zoek in de EQ Block Libraries een blok dat lijkt op het blok dat je wilt tekenen.

Vaak vind je er wel een. Importeer dat in je Schetsboek om te bewerken. Met een beetje geluk hoef je alleen de kleurverdeling van licht en donker aan te passen, of wat lijnen weg te halen of toe te voegen.

Trucje 2 heb ik hier gebruikt. Door in de EQ Block Libraries te zoeken in de categorie Classic Pieced: Eight-Pointed Stars, vond ik twee blokken die genoeg op Morse Star lijken om bruikbaar te zijn (Dutch Rose en Carpenter’s Wheel).

EQ Schetsboek met, van boven naar beneden: Inklingo Star blok, Dutch Rose blok, Carpenter’s Wheel blok

De video begint met deze twee blokken in mijn schetsboek, plus het Inklingo Star blok dat ik in de vorige video heb getekend.

De belangrijkste dingen die ik in de schermopname laat zien:

 • Wat er kan gebeuren als je lijnen verwijdert uit een blok.

18 inch Morse Star blokken op de punt, met 9 inch Inklingo Stars en 4,5 inch Lemoyne Star blokken. Origineel quiltontwerp van Annika Korneils.

Nadat ik de overbodige lijnen uit het Carpenter’s Wheel blok heb verwijderd (inclusief een lijn onderin het blok die ik wel nodig heb, ipv een overbodige… Sorry!), kijk ik ter controle naar het blok op de Color tabblad, voordat ik tussentijds opsla.

Daar zie ik dat de verwijderde lijnen nog steeds in het blok staan. Op de een of andere manier heeft EQ de verwijderde lijnen niet ‘gepakt’, dat gebeurt vaker. Als je het blok nu zou opslaan, krijg je de melding dat het blok al in het Schetsboek staat.

Als dat gebeurt, weet je dat je nog iets extra moet doen om de verwijderde lijnen echt weg te halen. En dat is, een willekeurige lijn toevoegen!

18 inch Morse Star blokken op de punt etc. Zelfde quiltontwerp als hierboven, kleurvariatie. Origineel quiltontwerp van Annika Kornelis.

Dus, ik ga van het Color tabblad weer naar het EasyDraw tabblad. Vervolgens haal ik een lijn weg die ik eenvoudig weer opnieuw kan tekenen. Ik voeg dat lijntje weer toe.

Nu kan ik het blok veilig tussentijds opslaan, zonder dat ik overnieuw moet beginnen met het verwijderen van de lijnen.

Als ik daarna op het Color tabblad kijk, zie ik een ongekleurd blok, waaruit alle verwijderde lijnen ook echt verdwenen zijn. 

Morse Star blokken op de punt, met 4.5 inch LeMoyne sterren. Origineel quiltontwerp van Annika Kornelis.

Wat de video verder laat zien:

 • Dat je lijnen uit het ene blok kunt kopiëren en dan in een ander blok kunt plakken.
 • Dat je lijnen tijdelijk naast je blok kunt parkeren.
 • Het gebruik van de Pick Tool, en dan de Symmetry optie.

Ik kan zelf maar niet onthouden wat elke ‘Flip’ optie precies doet. Daarom laat ik het effect van alle ‘Rotate’ en ‘Flip’ opties achter elkaar zien.

Je ziet dat ik 1 set lijnen kopieer uit het Inklingo Star blok, en die vervolgens 8x naast het Carpenter’s Wheel blok plak en 7x roteer of flip. Voor een achtpuntige ster heb je dan precies alle symmetry opties nodig. (De eerste, ‘Clone’, doet hetzelfde als ‘kopiëren’ plus ‘plakken’.)

De video duurt bijna 12 minuten, maar na ca. 5 minuten heb je alle stappen wel gezien. Daarna is het alleen nog een herhaling van het plaatsen van de diverse sets geroteerde lijnen.

De video heeft geen geluid.

Ik hoop dat je de video met bovenstaande uitleg duidelijk vindt, en dat je, net als ik, geïnspireerd bent om met Morse Star blokken te gaan spelen!

XXX Annika

ENGLISH

In my previous post I showed you how I drafted the Inklingo Star block in EQ7.

Today I am using the Inklingo Star block I created in the previous video, as the start for drawing the more complex Morse Star block in EQ7.

While the block is more complex, the drawing is actually much easier. It is mainly copy and paste!

If you have downloaded Linda Franz’s (free!) EQ project file with Inklingo Star, you can easily create the Morse Star block in EQ, without any actual drawing.

18 inch Morse Star blocks in a horizontal set, with 4.5 inch LeMoyne Stars. Original quilt design by Annika Kornelis.

I have a couple of tricks for drafting complex blocks in EQ. The main ones are:

 1. Import a picture of the block into EQ, and put it on your drawing board for tracing. It can help you find the right grid and snap settings.
 2. Search the EQ Block Libraries for a block that is similar to the block you want.

Often you will find one. Add that to your Sketchbook, to edit. With a bit of luck you only need to change the light-dark color distribution, or to delete or add some lines.

I used this second tip for Morse Star. Through a search in the Classic Pieced: Eight-Pointed Stars block section of the Block Libraries, I found two blocks that look enough like Morse Star to be usable (Dutch Rose and Carpenter’s Wheel).

EQ Sketchbook with, from top to bottom: Inklingo Star block, Dutch Rose block, Carpenter’s Wheel block

The video starts with these two blocks in my Sketchbook, plus the Inklingo Star block that I drafted in the previous video.

The most important things I am showing in the screen recording:

 • A thing that can happen when you remove lines from a block.

18 inch Morse Star blocks on point, with 9 inch Inklingo Stars and 4.5 inch LeMoyne Stars. Original quilt design by Annika Kornelis.

After I deleted the lines I don’t need in the Carpenter’s Wheel block (including one line that I actually did need, instead of the one I intended to delete… Sorry!), I check what my block looks like on the Color Tab, before I save.

There I see that my deleted lines are still visible in the block. For some reason, EQ did not take my changes. It sometimes happens with deleting lines.

If I would save my block at this stage, EQ would say that this block is already in my Sketchbook.

When that happens, you know you have to do something extra to actually remove your deleted lines. And that is, to (randomly) add a line!

18 inch Morse Star blocks etc. Same quilt design as above, color variation. Original quilt design by Annika Kornelis.

So, I return to the EasyDraw tab. There I delete a line that I can easily draw in again. Next, I draw that line.

Now I can safely save my block, without the risk of having to start over with deleting my unwanted lines.

When I check my Color tab after that, I see an uncolored block, from which all of the deleted lines have actually disappeared.

Morse Star blocks on point, with 4.5 inch LeMoyne Stars. Original quilt design by Annika Kornelis.

Further, the video shows:

 • That you can copy lines from one block, and paste them into another block.
 • That you can temporarily park lines outside your block edges.
 • The use of the Symmetry option of the Pick Tool.

I seem to be unable to memorize what each Flip option actually does, so I am showing the effect of each Rotate and Flip option in a row.

You will see that I copy one set of lines from the Inklingo Star block, and paste it 8 times next to my altered Carpenter’s Wheel block, with 7 different rotations or flips. For an eight pointed star, you need exactly all symmetry options. (The first one, Clone, does the same as Copy + Paste.)

The video is almost 12 minutes, but after five minutes you have seen most of the steps. After that it is just repetition of placing the sets of rotated lines.

This video has no sound.

I hope you will find the video clear with my explanation above, and that you will be inspired to play with Morse Star blocks, just like I was!

XXX Annika

Drawing Inklingo Star in EQ7 – Video

Inklingo Star Block - designed by Linda Franz of www.inklingo.com

Inklingo Star Block – designed by Linda Franz of http://www.inklingo.com

A very pretty Inklingo block is a design by Linda Franz, which she named Morse Star. It is based on another beautiful star block design of hers, Inklingo Star. It is a 9 inch block, which uses the free Inklingo shape collection for the 4.5 inch LeMoyne Star in the center. Both date from 2014. Ever since, I have been meaning to show you how I drafted Morse Star in EQ7.

Morse Star Block - block design by Linda Franz of www.inklingo.com

Morse Star Block – block design by Linda Franz of http://www.inklingo.com

There already is a great tutorial by Erin, but I did it a bit differently. Since there are usually several ways to do something in EQ, I thought I would show you my way, too. Erin’s starts using Linda’s EQ7 file as a basis. You can do that, too, and skip my tutorial altogether :-).

Purely for educational purposes, I am starting with drafting Inklingo Star from scratch. It shows both ways of drafting an eight-pointed LeMoyne star in EQ’s EasyDraw. (You can also draw eight-pointed stars in Pieced PatchDraw in EQ).

For beginners, an eight-pointed star is a bit tricky to draft on a square grid, since it is actually based on a circle. You can draw it on a regular square grid, if you know what particular grid to use, which is 24 x 24.

Tip! Remember the ratio between the squares and the triangles, so you can always draft an eight pointed star.

Tip! Remember the ratio between the squares and the triangles, so you can always draft an eight pointed star.

Now, it does not matter what size you want your final block to be, you start with a 24 by 24 grid. To make that easier, we start with a 12 inch block on the drawing board, instead of a 9 inch block, which is the actual size of Linda’s Inklingo Star. 

Remember, once you have drawn a block in EQ, you can resize it to any size you want. In the video below, I will start by showing you the drawing of a grid based LeMoyne Star in EQ.

Next, I will show you the second way, and draft an additional eight-pointed star, based on a circle.

I hope the video shows you clearly why I did that. The easy thing to do would be to copy the first star, resize it to 50% (because I know the inner star is 4.5 inches in a 9 inch block), rotate it 27.5 degrees, and set it in the center of the first star.

Unfortunately, you can only rotate blocks in EQ by whole degrees. I do that in the video, and it clearly shows that a 27 (or 28) degree rotation just does not do the trick!

So, I am drawing the inner 4.5 inch star, starting with two circles, which I use as my guide for drawing the star points. This way, I can easily put the outside points of the star at any orientation in the block.

I eyeball the placement of the circles, and after drawing them I check the placement by using the guidelines of the star that have the wrong orientation, because I know the size is correct. If I placed my circles correctly, the tips of the star points should touch my outer circle, and the lowest points of the ‘V’s between star points should touch the inner circle.

Design for a Spring Quilt with Inklingo Stars alternated with a non-Inklingo block. Original quilt design by Annika Kornelis

Design for a Spring Quilt with Inklingo Stars alternated with a non-Inklingo block. Original quilt design by Annika Kornelis

If I just started by drawing a 4.5 inch diameter circle in the center of the block, my star would be too small! Once that inner star is drawn correctly, the circle lines are deleted.

In the video, you can see me change snap settings half way. I increase them to 48, because I need additional snaps for correct placement of my circles. You can always change snap settings half way during drawing. 

But, remember, too many snap points increase your chances of your lines not connecting correctly. You see that happen in the video. That is why I decrease the number of snaps back to 24, after I have drawn the circles for which I needed 4 snaps to each inch. I hope this is enough explanation with what’s happening in the video.

The video is 6.5 minutes, and has no sound. I recommend you watch it full screen, so you can read my settings etc. If you have questions, let me know, and I will answer them!

Now that our Inklingo Star is drafted and saved in EQ, we use it as a basis to draw the more complicated Morse Star in EQ. I will show you that in a follow up post!

XXX Annika

Hexagon – Triangle Quilt Design

A Star’s Shirts Stars

Click here to go straight to English

Vandaag laat ik een quiltontwerp zien met een van Linda’s meest recente Inklingo collecties patroondelen, gelijkzijdige (60 graden) driehoeken met zijden van 2 inch en van 4 inch. Dit ontwerp heb ik in februari 2012 gemaakt voor de EQ7/Inklingo quiltontwerpwedstrijd, maar ik kreeg het niet op tijd af voor de deadline, dus hij is niet ingezonden.

Het ontwerp is geïnspireerd op Sarah Fielke‘s ‘Apricot Delight’, dat weer een reproductie is van een antieke quilt. ‘Apricot Delight’ stond op de cover van het Australische quiltmagazine Down Under Quilts nr. 122, uit juli 2008. Als je een gratis internetabonnement hebt op dit blad kun je het online bekijken in de digitale archieven.

Mijn quiltontwerp is helemaal Inklingobaar, en wordt 80 inch [203,2 cm.] x 100 inch [254 cm.], als je hem maakt met 2 inch driehoeken, 2 inch zeshoeken en 2 inch ruiten. Dit is nu eens een ontwerp dat ik van plan ben te maken. Ooit… Met ‘oude’ overhemden van De Heer Des Huizes. Dan zullen de kleuren wel anders worden, want hij draagt vooral veel lichtblauwe overhemden.

Nou, nadat ik hier mijn creativiteit, mijn inspiratie en mijn toekomstplannen met jullie heb gedeeld, nu dan een paar Echt Belangrijke dingen:

Linda Franz houdt voor moederdag een giveaway op haar blog voor een van de Inklingo collecties voor Double Wedding Ring + het DWR Inklingo Design Book. Laat op deze post een reactie achter vóór zaterdag 12 mei.

De laatste Inklingocollectie, New York Beauty 02, is ter introductie tijdelijk goedkoper. Haast je, want het duurt niet lang meer!

My EQ Boutique heeft een kortingsactie voor moederdag t/m maandag 14 mei. Bij vermelding van de code MOM20 krijg je 20% korting op alles, dus ook mijn Inklingo Dresden Plate Pieced Variations

XXX Annika
ENGLISH

Today I am showing a quilt design that uses one of Linda’s recently released Inklingo collections of shapes, the 2 and 4 inch 60 degree triangles. I made this design in February 2012 for the EQ7/Inklingo quilt design contest, but I did not get to finish it before the deadline, so it was never entered.

The design is inspired by Sarah Fielke‘s ‘Apricot Delight’, which in its turn is a reproduction of an antique quilt. ‘Apricot Delight’ was on the cover of Australian magazine Down Under Quilts issue 122, from July 2008. If you have a free digital subscription to this magazine, you can view it online in the digital archives.

This quilt is completely Inklingoable, and will be 80 x 100 inches if you make it with 2 inch triangles, 2 inch hexagons and 2 inch diamonds. Now this is one design I intend to make. Some day… With ‘old’ shirts from The Gentleman of The House (DHDH, in Dutch). The colors will be different, because he mainly wears light blue shirts.

Well, after sharing my creativity, my inspiration and my plans for the future with you, here comes the Really Important stuff: 

Linda Franz is having a Mother’s Day giveaway on her blog, for one of the Inklingo Double Wedding Ring shape collections + the DWR Inklingo Design Book. Leave a comment on this post by Saturday 12 May.

The most recent Inklingo shape collection, New York Beauty 02, 6 inch, is on sale. Hurry, because it will end soon!

My EQ Boutique has a 20% off everything sale for Mother’s Day. Enter the code MOM20 with your purchase thru 14 May. Use it on my Inklingo Dresden Plate Pieced Variations!

XXX Annika

Merry Christmas

Inklingo Christmas Tree using the Free collections - Inklingo Kerstboom met de Gratis collecties

Click here to go straight to English

Ik wens jullie allemaal heel fijne Kerstdagen en heel veel geluk, gezondheid en voorspoed in 2012!

Als kerstkadootje heb ik speciaal voor jullie een Inklingoproject ontworpen dat je kunt maken met de GRATIS Inklingo-collecties. Het is een kerstboom die de gratis appliqué collectie ‘Circle of Hearts’ heel mooi combineert met de gratis collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star.

Als je deze quilt met 4,5 inch [11,4 cm.] blokken maakt, wordt het middendeel ca. 38 inch x 41 inch [97 cm. x 105 cm.]. Dat wordt een mooi groot wandkleed! Je kunt natuurlijk enorm variëren met (de breedte van) de randen.

Hieronder laat ik al verschillende versies zien. Als je de quilt klein wilt houden, doe je om het midden alleen een effen rand. De variatie met de randen hierboven wordt in totaal ca. 66 x 69 inch [168 x 176 cm.].

Als je met Kerst een lege muur van museale afmetingen zou willen bedekken, kun je deze quilt ook met 6 inch [ca. 15,2 cm.] blokken maken. Het middendeel wordt dan 51 x 55,2 inch [ca. 129,5 cm. x 140 cm.], en met alle randen wordt hij 91,5 x 95,7 inch [ca. 232 cm. x 243 cm.]. Je kunt de Circle of Hearts blokken op elke gewenste maat printen. De sterblokken maak je dan met de (betaalde) Inklingo collectie voor 6 inch LeMoyne Star.

Klik hier om mijn gratis EQ7 projectbestand te downloaden, met deze quilt in een paar variaties, en mijn Sinterklaasquilt ‘Star of Myra’, gemaakt met dezelfde blokken. Je hebt EQ7 nodig om dit bestand te kunnen openen.

In de rand met blokken zie je nog een niet-Inklingo blok, een eenvoudige kerstboom om te foundation piecen. Klik hier voor een patroon pdf in 4,5 inch. Klik hier voor een patroon pdf in 6 inch.

Ik ben nog bezig met een patroon voor deze quilt met 4,5 inch blokken, maar het kan nog wel even duren voordat ik dat op Stof Genoeg zet.

Vrolijk Kerstfeest!  XXX Anneke

English

This slideshow requires JavaScript.

I am wishing you all a very Happy Christmas and lots of health, happiness and prosperity in 2012!

As a Christmas present I designed an Inklingo project especially for you. You can make it with the FREE Inklingo collections. It is a Christmas Tree which combines the free appliqué collection ‘Circle of Hearts’, very nicely with the free collection for a 4.5 inch LeMoyne Star.

If you make this quilt with 4.5 inch blocks, the center will be 51 x 55.2 inches. That will make a nice big wallhanging! Of course you can vary with (the width of) the borders.

In the slideshow I am showing just a few options. If you want to keep the quilt small, just add one plain border around the center. The version with all borders as shown at the top of this post, will be 91.5 x 95.7 inches.

If you want to cover a wall of gallery dimensions for Christmas, you can also make this quilt with 6 inch blocks. That would make the center 51 x 55.2 inches. With all borders it would be 91.5 x 95.7 inches. You can print the Circle of Hearts blocks in any size. For the star blocks you would need the (paid) Inklingo collection for 6 inch LeMoyne Star.

Click here to download my free EQ7 project file, with a few versions of this quilt, and also my Sinterklaas quilt ‘Star of Myra’, which uses the same blocks. You need EQ7 to be able to open this file.

In the pieced border you can see a non-Inklingo block, a simple christmas tree for foundation piecing. Click here for a pattern pdf in 4.5 inch. Click here for a pattern pdf in 6 inch.

I am working on a pattern for this quilt with 4.5 inch blocks, but it may take a while before I can put that on Stof Genoeg.

Merry Christmas! XXX Anneke

Sinterklaas’ favorite quilt design

Sinterklaas favorite coloring of Star of Myra - Sinterklaas favoriete kleuring van Ster van Myra

Click here to go straight to English

Wow!! De reacties op mijn post van gisteren zijn overweldigend! Sinterklaas heeft ZELF gereageerd, en me direct laten weten welke versie van ‘Ster van Myra’ hij het mooist vindt. Lees de comments maar als je me niet gelooft. 

En… hij heeft me een hoge baan aangeboden in Spanje! De pietjes kunnen alle verzoeken om quiltstof en Inklingo niet meer aan. Ik ben enorm vereerd. Maar nu ik erover nadenk, begrijp ik wel waarom sommige Pieten zo slecht zijn in hun werk. Als dit representatief is voor het aannamebeleid van Sinterklaas… Ik denk eigenlijk niet dat ik geschikt ben als Hoofdpiet van zijn nieuwe quiltafdeling. Quiltontwerppiet is een beter idee. Ik denk dat ik maar eens keihard ga onderhandelen met Sinterklaas! ;-) Misschien kan ik mijn droombaan eruit slepen en een marsepeinen varken met het gewicht van DHDH in zijn studententijd (veel bier).  

Maar ik wil niet ondankbaar lijken, de goedheiligman heeft me ook al enorm verwend met de schoenkado’s die ik vanochtend aantrof. De Sint kent alle kindertjes toch zo goed, hij wist zeker dat ik een beetje verliefd ben op Linda’s Monkey: Ik heb van hem mijn eigen Monkey-met-een-driewielertje gekregen. En deze is nog schattiger. En ik kreeg nog een grote chocoladeletter.

DANK U SINTERKLAASJE! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anneke
English

What more could a girl wish for: Chocolate and a cute Monkey! - Wat kan een meisje nog meer wensen; chocolade en een schattig apie!

Wow!! The response to yesterday’s post has been completely overwhelming. Sinterklaas HIMSELF has responded, and let me know already what version of ‘Star of Myra’ he likes best. You can read the comments if you don’t believe me.

He has asked me to make it for him, and… offered me a prestigious job with him in Spain. The Piets are flooded by wish lists requesting Inklingo and quilting fabric! I am so very flattered. But now that I think about it, I can see why some Piets are so lousy at their jobs. If this is how he hires… I don’t think I am the best choice to become Head Piet of his new Quilting Department. Quilt Design Piet would be a better idea. I think I am going to negotiate really tough with Sinterklaas! ;-) I may be able to get myself my dream job and a marzipan pig the weight of my spouse when he was a student (lots of beer).

But I don’t want to seem ungrateful, His Holiness has already spoiled me with the shoe gifts I found this morning. The Sint knows all the children so well, he must have known that I have a crush on Linda’s Monkey, for he gave me my very own, Monkey-with-a-trike. And this one is even cuter! And he gave me a large chocolate initial.

THANK YOU, DEAR SINTERKLAAS! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anneke

Quilts for Sinterklaas

This slideshow requires JavaScript.

Click here to go straight to English

“Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje…” Ik hou van Sinterklaas. Als kind maak je dan een tekening voor hem, en als volwassene ontwerp je dan in EQ7 een quilt voor hem. Dit is hem geworden. Een beetje winters, aansluitend bij de klassieke smaak die hoort bij een hoge leeftijd. Geschikt voor een heer, maar toch met hartjes. Dit ontwerp heb ik ‘Ster van Myra’ genoemd, en ik hoop dat Sinterklaas hem mooi vindt.

Ik denk dat ik de tekening vanavond in mijn schoen leg, naast een appel voor het paard, en natuurlijk mijn verlanglijstje. Ik ben alleen nog niet  helemaal uit de kleuren… Weet je wat, ik denk dat ik mijn schoen meerdere keren ga zetten, met steeds een andere versie van het ontwerp. Dan merk ik vanzelf welke Sinterklaas het mooiste vindt. Want die beloont hij natuurlijk met het lekkerste snoep in mijn schoen ;-) (Een marsepeinen varkentje graag, lieve Sinterklaas. Kikkers en muizen of kruidnootjes zijn ook erg welkom, maar zal ik opvatten als een teken dat de quilt nog niet helemaal naar uw smaak is).

Ik hoop dat Sint quiltpieten heeft die deze quilt voor hem gaan maken, misschien zelfs wel Inklingopietjes! Want deze quilt is helemaal Inklingobaar, en in de geest van Sinterklaas, speciaal ontworpen met de twee gratis te downloaden collecties Inklingo patroondelen! Maar je kunt hem ook met een ‘betaalde’ collectie maken. De achtpuntige sterren zijn er nl. in 4,5 inch (de gratis collectie)  en 6 inch (LeMoyne Star).

De blokken met boogjes en hartjes zijn uit de gratis appliqué collectie ‘Circle of Hearts’. Deze blokken kunnen de appliqué-pieten gebruiken voor hun favoriete appliqué techniek, en deze blokken kun je in elke gewenste maat printen, dus ook in 4,5 inch [11,4 cm.] of 6 inch [15,24 cm.]. In het midden van de quilt heb ik de kwart cirkels gebruikt in dezelfde maat als de sterren, met alleen het middelste appliqué hartje. In de rand heb ik de kwart cirkels in een iets kleinere maat gecombineerd tot halve cirkels, en daar alle appliqué hartjes gebruikt.

Als de pietjes deze quilt maken met 6 inch blokken in het middendeel wordt het middendeel ca. 42 inch x 59 inch [ca. 108 x 150 cm.], en totaal (maar dat hangt natuurlijk af van het aantal randen en de exacte breedte) ca. 67 inch x 85 inch [ca. 170 cm. x 216 cm.]. De blokken in de boogjesrand zijn dan ca. 4,6 inch vierkant [11,7 cm.]. Hoe groot de rand tussen het middendeel en de appliqué-rand precies moet worden meten de pietjes dan na het naaien van het middendeel en de randen, zodat hij er precies tussen past. 

Met 4,5 inch blokken wordt het middendeel ca. 32 x 44,5 inch [ca. 81 x 113 cm.], en totaal ca. 55 x 69 inch. De blokken in de boogjesrand zijn ca. 3,5 inch. 

Maar de pieten kunnen deze ontwerpen makkelijk maken met meer of minder blokken in het midden, en wat minder, maar grotere, boogjes in de randen. Voor de driehoeken in de randen en op de hoeken van het middendeel kunnen ze de speciale Inklingo Setting Triangles voor 4,5 of voor 6 inch On-Point blokken gebruiken.

Nou, ik hoop dat de pieten er enthousiast mee aan de slag gaan, maar dan wel graag NA 5 december. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de pakjespieten nu gaan quilten en dat zo leuk vinden dat ze de kindertjes (klein of groot) helemaal vergeten!

XXX Anneke

English

I love Sinterklaas. As a child I made drawings for him, and now that I’m all grown up, I designed him a quilt in EQ7. You can see it above. A bit wintery, suitable to the classic taste that goes with a very high age. It is appropriate for a gentleman, but has hearts on it all the same. I named this design ‘Star of Myra’ which refers to the historic figure that Sinterklaas is based on. Saint Nicholas was the bishop of Myra. I hope Sinterklaas likes my design.

I think I will put it in my shoe tonight, next to the window (as we don’t have a chimney), together with an apple for Sint’s horse, and of course my wish list. If I sing songs tonight next to the window, Sinterklaas and his helpers (all named ‘Piet’, pronounced as Pete), who will be riding on the roof tops, will hear my songs, and know there will be a shoe with something for the horse, and probably a wish list to collect.

I can’t quite decide on the colors, though… Sint always goes dressed in red and white, with yellow/gold and purple accents. But maybe he likes blue and green as well…. You know what? I will put my shoe next to the window several times, each time with a different version of this design! I will know which one is Sint’s favorite, by what the Piets leave in my shoe in return. (A marzipan piggy, please, dear Sinterklaas. Candy frogs or mice, or ‘pepernoten‘ will be much appreciated, but considered a sign that the quilt is not entirely to your liking yet).

I hope Sinterklaas has Quilting Piets who will make this quilt for him, maybe even Inklingo Piets! For this quilt is entirely Inklingoable, and, in the giving spirit of Sinterklaas, especially designed with the two free download collections of Inklingo shapes! But you can also make it with a ‘paid’ collection. The eight pointed stars are available in two sizes; 4.5 inch (free collection) and in 6 inch (6 inch LeMoyne star).

The blocks with the curves and hearts are from the free appliqué collection ‘Circle of Hearts’. Appliqué Piets can use these blocks for their favorite appliqué technique, and print the blocks in any size (like 4.5 or 6 inches). In the center part of the quilt, I used the quarter circles in the same size as the stars, with only one heart in the middle.

In the borders I combined quarter circle blocks in a smaller size, to form half circles, and used all the appliqué hearts.

If the Piets make this quilt with 6 inch blocks in the center, this part will be ca. 42 x 59 inches, and total dimensions, (depending on the number of border strips and the exact width) would be about 67 x 85 inches. In this case the blocks in the border would have to be ca. 4.6 inches square. After sewing the center and the appliqué borders, the Pietjes will measure how big the inner strips would have to be exactly to fit between them.

With 4.5 inch blocks the center part would be ca. 32 x 44.5 inches, and total dimensions ca. 55 x 69 inches. The blocks in the appliqué border would be 3.5 inches.

But the Piets could easily make this design with more or less blocks in the center, and less, but bigger, half circles in the borders. For the triangles along the edges and on the corners of the center part, they could use the special Inklingo Setting Triangles for 4.5 or 6 inch On-Point blocks.

Well, I would like the Piets to get onto this with enthusiasm, but please, AFTER 5 December. We don’t want the Present Piets to start quilting now and become so engrossed, that they completely forget about the kids (little or big)!

XXX Anneke

LeMoyne Stars and Pinwheels On-Point

LeMoyne Stars alternated with pinwheels, on point

Click here to go straight to English

Terwijl ik in EQ7 aan het spelen was met on point zettingen voor Drunkard’s Path blokken in deze eerdere post, heb ik ook een paar versies gemaakt met LeMoyne Stars (achtpuntige sterren) op de punt, afgewisseld met pinwheels.

Je kunt deze quilt maken met beide maten Inklingo LeMoyne Stars. Voor de 6 inch [15,24 cm.] sterren maak je 6 inch pinwheel blokken van 3 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). Voor de 4,5 inch [11,4 cm.] sterren uit de gratis collectie maak je passende pinwheel blokken van 2,25 inch HST’s.

Beide maten HST zitten in de downloadcollectie met twaalf maten HST’s, de TRI HST 00B, en ook op de uitverkochte cd nr. 2. Verder zitten 3 inch HST’s ook in de 9 inch Storm at Sea collectie, en 2,25 inch HST’s zitten ook in de 6,75 inch Storm at Sea collectie.

Als je cd 2 of de download met twaalf maten HST’s hebt kun je ook de blauw-zwarte versie hieronder maken, met extra naden in de sterren. Bij een goede kleurverdeling lijkt het of er extra grote, transparante pinwheels in de quilt zitten, die deels over de sterren heenliggen.

De driehoeken die je hiervoor nodig hebt zijn alleen beschikbaar voor 6 inch sterren. Je vervangt elke 1,75 inch vierkant in de hoeken van de sterren door twee 1,75 inch HST’s. Je vervangt elke 2,5 inch kwartvierkant driehoek (QST) tussen de sterpunten door twee 1,25 inch HST’s.

Veel plezier ermee! 

XXX Anneke

English

LeMoyne star blocks with extra seams, alternated with pinwheels, on point

While playing around in EQ7 with On Point settings for Drunkard’s Path blocks for this previous post, I also made some versions with LeMoyne Stars set on point, alternated by pinwheels.

You can make this quilt with both sizes of Inklingo LeMoyne Stars. For the 6 inch stars you make 6 inch pinwheel blocks with 3 inch Half Square Triangles (HST’s). For the 4.5 inch stars from the free collection you make matching pinwheel blocks with 2.25 inch HST’s.

Both sizes HST are in the download collection with twelve sizes of HST’s, TRI HST 00B, and also on cd #2 (which is sold out). 3 inch HST’s are also in the 9 inch Storm at Sea collection, and 2.25 inch HST are also in the 6.75 inch Storm at Sea collection.

If you have either cd#2 or the download with twelve sizes of HST’s, you can make the black-blue version with extra seam lines in the stars. With the right color placement, it looks as if there are extra large, transparent pinwheels in the quilt, that partly cover the stars. 

The triangles you need are only available for 6 inch stars. You replace each 1.75 inch square in the corners of the stars with two 1.75 inch HST’s. You replace each 2.5 inch Quarter Square Tiangle (QST) between the star points with two 1.25 inch HST’s

Enjoy! 

 XXX Anneke

Quilt en Zo nr. 11 – meer Inklingo projecten – Give-away!

Quilt & Zo nr. 11

Click here to go straight to English

In het tijdschrift Quilt & Zo  staan, naast de VariaHex BOM, eigenlijk altijd wel meer projecten die je ook kunt maken met Inklingo, hoewel daarvoor in het tijdschrift geen instructies worden gegeven. Als je weet welke vormen er als Inklingo patroondelen beschikbaar zijn, bekijk je eigenlijk alle tijdschriften met heel andere ogen. De Inklingobare projecten springen er voor mij altijd uit.

In Quilt & Zo nr. 11 staan projecten met zespuntige en achtpuntige sterren, en die kun je altijd maken met Inklingo (hoewel niet altijd in dezelfde maat).

De tafelloper op pag. 15, met zespuntige sterren in kerstkleuren, is gemaakt van gelijkzijdige driehoekjes. Die kun je dus prima maken met een Inklingo 60 graden driehoek in de maat van je keuze. Volgens mijn berekeningen heeft de gebruikte driehoek in het tijdschrift zijden van ca. 1,9 inch [4,9 cm.]. Die maat is er niet in Inklingo, maar iets groter en iets kleiner wel. Op de cd met boek voor Inklingo shape collectie 3, staan driehoekjes met zijden van 1,5 inch [3,8 cm.] en met zijden van 2,25 inch [5,7 cm.].

In het tijdschrift zijn de sterren van driehoeken aan elkaar gezet, zodat je lange rechte lijnen kunt stikken. Lekker makkelijk op de machine! Maar als je er met Inklingo een meeneemproject van wilt maken, kun je voor elke ster zes ruiten gebruiken in plaats van twaalf driehoekjes, zodat je wat minder naadjes hoeft te naaien. De benodigde ruiten, met zijden van 1,5 inch of van 2,25 inch, staan ook in Inklingo shape collectie 3.

Het project met de achtpuntige sterren (pag. 62) is Marti Michell’s Rocking Kaleido Star. Via de link hier kun je een plaatje zien (roze quilt). Een prachtige quilt met 9 achtpuntige sterren. Elke sterpunt bestaat uit 8 driehoeken, in afwisselend licht en donker aan elkaar gezet. Perfect voor het verwerken van restjes.

De driehoeken zijn de 45 graden partjes van een gelijkzijdige achthoek, met korte zijden van 2,5 inch [6,35 cm]. Die partjes van een achthoek zijn in Inklingo verkrijgbaar in drie maten, een in elke Feathered Star collectie. De middelste maat is 2,49 inch [6,32 cm.], dus bijna hetzelfde als de maat die in de quilt is gebruikt. Als je de 20 inch Feathered Star collectie hebt, kun je deze quilt dus maken en de benodigde hoeveelheden stof en overige instructies van het blad aanhouden.

VERLOTING
Die  lieve Tineke van Quilt & Zo stuurt mij elk nieuw nummer met de VariaHex BOM erin, zodat ik instructies kan schrijven voor Inklingo, en ze op mijn blog kan zetten. Deze keer heeft ze me 2 exemplaren gestuurd! Het lijkt mij passend om dit gelukje weer door te geven aan een van mijn lezers. Deze verloting is open voor iedereen, ik verstuur wereldwijd. Als je in aanmerking wilt komen voor het blad hoef je alleen maar een comment achter te laten op deze post (onderaan), uiterlijk dinsdag 4 oktober 2011, 23.59 uur. Op woensdag 5 oktober trek ik een winnaar. Je hoeft alleen je naam te vermelden, en e-mail adres. Als je wint neem ik contact met je op voor je postadres.

Veel succes! XXX Anneke

English

Quilt & Zo #11, more Inklingoable projects and give-away!

In Dutch quilting magazine Quilt & Zo you always find Inklingoable projects, not just the VariaHex BOM. The magazine does not give instructions to make these projects with Inklingo, but if you know which shapes are available as Inklingo shapes, you look at any magazine with different eyes.  The Inklingoable projects always stand out for me.

In Quilt & Zo #11 are projects with six pointed stars and with eight pointed stars. You can always make these types of projects with Inklingo (though not always in the same size).

The table runner on page 15, with six pointed stars in Christmas colors, is made with 60 degree triangles. You could easily make it with an Inklingo equilateral triangle in the size of your choice. I calculated that the triangle used in the magazine has 1.9 inch sides. That size is not available in Inklingo, but triangles a bit smaller and a bit larger are available. On the cd with book for Inklingo shape collection 3, you find equilateral triangles with 1.5 inch sides and with 2.25 inch sides.

The table runner in the magazine uses only triangles for the stars, so you can piece long straight rows. Very easy if you do it by machine! But if you want to make it a take along project, you could use six diamonds for each star, instead of  twelve triangles. That way you have less seams to piece. The diamonds you need, with 1.5 inch sides or 2.25 inch sides, are also on Inklingo shape collection 3.

The project with eight pointed stars (page 62) is Marti Michell’s Rocking Kaleido Star. Follow this link here for a picture of this quilt (pink quilt). It is a beautiful quilt with 9 eight pointed stars. Each star point is made of 8 triangles, pieced together alternating light and dark. It is perfect for using up scraps.

The triangles are 45 degree slices of an octagon, with short sides of 2.5 inch. The octagon slices are available as Inklingo shapes in three sizes, one in each Feathered Star collection. The middle size is 2.49 inch, so almost the same as the size used in the original quilt. If you have the 20 inch Feathered Star collection, you can make this quilt and refer to the magazine for yardage and instructions (in Dutch). 

GIVE AWAY

That sweet Tineke of Quilt & Zo sends me each new issue with the VariaHex BOM, so I can write instructions for Inklingo and put them on my blog. This time she has sent me two copies! I decided I would pass on my luck to one of my readers, and give the extra copy away. I am prepared to ship world wide. If you want to try if you can read Dutch (I trust that you have been practicing here on Stof Genoeg :-)), all you have to do is leave a comment on this post, before next Tuesday night 11.59 PM CET. On Wednesday 5 October 2012 I will draw a lucky winner. Just leave your name and email address, I will contact you for your mail address if you have won.

Good luck! XXX Anneke

Celebrating Queen’s Day

Happy Birthday, Queen Beatrix!

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

It is a festive week for European monarchists! The whole world knows that Prince William is marrying his Kate on Friday, but to the Dutch 30 April is more important. It is our national Holiday, Koninginnedag, the official celebration of the Queen’s Birthday and our Monarchy.

‘Official’ only refers to the fact that it is not really her birthday, and not so much to the character of the festivities :-) Think orange anarchy in the streets everywhere! Have you ever wondered why orange is the Dutch’ national color? It is not in our flag, which is red, white and blue. It is because our royal family is the House of Orange-Nassau.

Orange is one of my favorite colors, so I decided to design a quilt in EQ7 to celebrate Queen’s Day. I searched my EQ7 and BlockBase Libraries for blocks with ‘Queen’ and ‘ Royal’ in the name. There were quite a few.

My favorite was the Queen’s Star from BlockBase, and it plays nicely with the Inklingoable 8 inch Orange Peel blocks. Queen Beatrix is a shining star, and the Orange Peel blocks refer to her name, so I think this is a very appropriate design for congratulating her with her birthday.

Because Queen’s Day is supposed to be about togetherness and uniting all the Dutch, I also included a design for the anti-monarchists and non-nationalists among us :-). In this design I substituted the Queen’s Star with the 6 inch Inklingo Sunflower (with an extra border around these blocks to make them 8″ square as well. You can find the shapes you need in the 1 inch Log Cabin Inklingo collection) and I substituted the national colors for a girly palette. I thought the name ‘Republican Girl’ was fitting for this one. 

Hip Hip Hurray!! XXX Anneke

Nederlands

[gallery(exclude=”822″)]

Het is een feestelijke week voor Europese monarchisten! Eerst vrijdag het huwelijk van Prins William met zijn Kate, en daarna Koninginnedag.

Omdat oranje een van mijn favoriete kleuren is, heb ik speciaal om de Koningin te feliciteren een quilt in oranje, rood wit en blauw ontworpen in EQ7. Ik heb in de Libraries van EQ7 en BlockBase gezocht naar blokken met de woorden ‘Queen’ [koningin] en ‘Royal’ [koninklijk] in de naam. Dat waren er nog aardig wat.

Mijn favoriet was de Queen’s Star uit BlockBase, die leuk combineert met de 8 inch [20,32 cm.] Orange Peel [Oranje schil of sinaasappelschil] blokken die je met Inklingo zo makkelijk kunt maken. Koningin Beatrix is natuurlijk een stralende ster, en de Orange Peel blokken verwijzen naar haar naam, dus ik vind het wel een passend ontwerp om haar te feliciteren met haar verjaardag.

Omdat Koninginnedag bedoeld is om saamhorigheid te benadrukken heb ik ook een ontwerp gemaakt voor de anti-monarchisten en niet-nationalisten onder ons :-). In dit ontwerp heb ik de Queen’s Star vervangen door de 6 inch [15,24 cm.] Inklingo Sunflower (met een extra rand om het blok heen zodat hij ook 8 inch vierkant is. De benodigde patroondelen vind je in de Inklingo 1 inch Log Cabin collectie) en ik heb de nationale driekleur vervangen door een meisjesachtig palet. Ik vond de naam ‘Republican Girl’ [Republikeins Meisje] hier wel passend.

Hieperdepiep, Hoera! XXX Anneke